Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Beslutanderätten vid gemensam vårdnad

    Jag har länge funderat på att försöka få ensam vårdnad om vår son på snart 7 år. Vi har juridiskt sett fortfarande delad vårdnad men det är jag som har honom hos mig majoriteten av tiden då pappan befinner sig på resa utanför Sverige större delen av tiden (ca 80-90 % av tiden är han hos mig skulle jag gissa på). Och under den lilla tiden vår son är hos sin pappa misstänker jag dessutom att han inte har det bra. Pappan har förmodligen någon form av odiagnostiserad psykisk ohälsa och är en väldigt instabil förälder. Något jag själv har starka erfarenheter av från vårt förhållande. Han har enorma humörsvängningar som drabbar alla hans närstående, vilket numer mest är vår son. Dessutom har han mycket alternativa idéer om hur han vill leva och hur vår son ska leva/skötas osv. Jag upplever att pappan gärna på alla sätt vill föröka undanhålla vår son från samhällets funktioner så som skola och sjukvård t.ex. Det är bara jag som tar sonen till skolan och som sköter alla kontakter med skola och sjukvård osv. Vi har även kallats till samtal med rektorn då pappan försökt ta ut mer ledighet än tillåtet för sonen bara för att hålla honom hemma från skolan. Pappan har exempelvis heller ingen riktig toalett eller varmvatten där han bor, utan sonen får kissa i en hink. Där råder även total brist på rutiner och sonen berättar om att han är vaken halva natten för att pappan aldrig släcker lyset mm. Sonen har även själv börjat uttrycka att han känner obehag inför att åka till sin pappa pga detta.
    Listan till varför jag känner att det skulle vara lämpligt med ensam vårdnad kan göras lång. Men jag har skjutit upp vårdnadsprocessen mest pga att pappan inte befinner sig i Sverige särskillt ofta och därmed har problemet lite löst sig självt. Dock står jag nu plötsligt med en väldigt konstig situation där jag sökt sjukvård för sonen. Han har träffat en specialistläkare som tycker att han ska operera sin halsmandlar. Men när jag skrev till pappan för att ge honom den informationen så motsatte han sig operationen. Mina frågor kring detta är nu: Får pappan neka sonen vård? Eller finns det olika regler beroende på hur viktig vården är? (Den operation som ska göras är ju inte livsviktig för sonen utan syftar till att förenkla hans vardag). Gör jag rätt som ändå går vidare med operationen och vilka konsekvenser kan det få? Om jag låter sonen opereras kan det sedan vändas mot mig när jag går vidare i en vårdnadstvist att jag inte fattat beslutet tillsammans med den andra föräldern?

    Rådgivarens svar

    2020-09-29

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Nedan kommer jag förklara vad som gäller vid gemensam respektive enskild vårdnad. Därefter kommer jag redogöra för vad som gäller i just ditt fall. Regler om vårdnad finns i föräldrabalken (FB).

    Principen om barnets bästa

    Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa. Dessutom fästs stor vikt vid barnets rätt och behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i FN:s barnkonvention, som nu också är svensk lag.

    Gemensam vårdnad

    Vid gemensam vårdnad (även kallat delad vårdnad) ska föräldrarna fatta i stort sett alla beslut rörande barnet tillsammans (6 kap. 13 § FB). Gemensam vårdnad kräver därför ett långtgående samarbete. Att ha vårdnaden om ett barn innebär en rätt och en skyldighet att fatta beslut i frågor som rör barnet, samt ett ansvar över barnets personliga förhållanden och att barnets behov av bl.a. omvårdnad blir tillgodosedda. I takt med att barnet blir äldre och mognare ska barnets vilja beaktas (6 kap. 11 § FB).

    En vårdnadshavare får inte ensam fatta beslut i frågor av ingripande karaktär, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Att barnets bästa uppenbarligen kräver det är ett högt ställt krav. En vårdnadshavare får däremot ensam fatta beslut i frågor som rör barnets dagliga omsorg.

    En vårdnadshavare som inte bor med barnet har t.ex. rätt att motsätta sig att barnet och den andra vårdnadshavaren flyttar. Frågor som rör förskola anses däremot höra till daglig omsorg, vilket innebär att den vårdnadshavare som barnet bor hos ensam kan bestämma vilken förskola barnet ska söka placering på. Frågor som rör barnets skolgång, fr.o.m. förskoleklass för sexåringar, hör dock till beslut av mer ingripande betydelse och kräver därmed att vårdnadshavarna är överens.

    Det finns undantag till vad som framgått ovan. Till exempel kan man enligt Skolinspektionen bortse från en vårdnadshavares vilja om föräldrarnas oenighet äventyrar barnets rätt till utbildning. Bedömningarna får göras från fall till fall och alltid med barnets bästa som högsta prioritet.

    Beslutanderätten i förhållande till vård

    Vanliga besök på vårdcentral anses höra till den dagliga omsorgen, medan andra insatser från sjukvården kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. En operation för att ta bort halsmandlarna hör med största sannolikhet till den andra kategorin och kräver således att pappan godkänner operationen. Det är svårt att veta säkert, men jag är tveksam till att denna åtgärd är sådan att ”barnets bästa uppenbarligen kräver” att den vidtas.

    Vad händer om en vårdnadshavare handlar i strid med den gemensamma beslutanderätten?

    Om en vårdnadshavare fattar beslut i en fråga utan den andres godkännande så kan den andre vårdnadshavaren hävda att beslutet inte ska gälla. Detta förutsätter dock att beslutet går att ändra, vilket inte är fallet när det handlar om exempelvis tatuering, omskärelse eller en operation för att ta bort halsmandlarna.

    Min uppfattning är att det skulle kunna användas till din nackdel i en framtida vårdnadstvist om du låter sonen genomgå operationen utan pappans godkännande, samtidigt har jag förståelse för att du vill ge din son den vård han skulle må bra av.

    Sammanfattning och rekommendation

    Ur ett rent juridiskt perspektiv borde du nog inte gå vidare med operationen utan pappans samtycke. Ett råd är att ta kontakt med familjerätten i den kommun där sonen är folkbokförd. Via familjerätten kan ni få hjälp att förbättra ert samarbete och komma överens i frågor som rör ert barn genom så kallade samarbetssamtal. Där kan ni även få hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal avseende vårdnad, boende och umgänge.

    Om pappan vägrar samarbeta och om du finner det ohållbart så är det absolut ett alternativ att ansöka om enskild vårdnad. Mot bakgrund av informationen i din fråga, om hur din son har det hos sin pappa, kan det kanske vara det bästa för barnet i detta fall. Om du har bestämt dig för att försöka få enskild vårdnad eller om du vill ha ytterligare rådgivning i detta ärende så råder jag dig att boka ett möte med en av våra erfarna jurister på Familjens Jurist.

    På Familjens Jurists hemsida kan du även läsa mer om vårdnad, boende och umgänge.

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du välkommen att återkomma med en ny fråga till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden