Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Beslut om underhållsstöd

    Hej, Vi har delad vårdnad om två gemensamma barn. Vi har under ett års tid haft dem 50% var och delat på utgifter kring dom. Mamman har fått båda barnbidragen. Under våren 2018 träffades vi och gjorde upp oss emellan att barnen är 5 dagar hos mig och 9 dagar hos mamman. Detta passade min situation bra med jobb och hon var också nöjd då hon ville ha dem mer.
    Efter att vi kört detta ett antal månader hör hon av sig och vill jag ska betala underhåll vilket jag inte vill eftersom hon har barnbidraget och vi delar på barnens gemensamma kostnader. Hon anmäler då till försäkringskassan att hon vill ha underhållsstöd och hävdar att hon har barnen 23 dagar i månaden. Jag får en ansökan från försäkringskassan och ringer direkt och säger att det inte stämmer med dagar och ifrågasätter varför dom inte hör med mig om dagarna? Jag ringer och försöker komma överens med mamman men det går inte och två veckor senare får jag ett beslut på detta. Försäkringskassan anser att jag ska betala fullt underhållsstöd som att de inte bor hos mig alls. Mina frågor blir, kan försäkringskassan ta ett sånt här beslut trots att vi har delad vårdnad? Måste inte hennes uppgifter kontrolleras på något sätt? Jag tycker det känns jätte konstigt att det tar ett beslut utan att kolla med båda berörda parter och att det inte tas hänsyn till att de bor mycket mer hos mig än varannan helg.
     

    Rådgivarens svar

    2018-08-05

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor och funderingar!

     

    Inledande upplysningar
    Barns rätt till försörjning från föräldrarna fastställs med reglerna om underhållsskyldighet i 7 kap. Föräldrabalken (FB). Samhället har dessutom tagit på sig en subsidiär underhållsplikt som fullgörs genom underhållsstöd enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och genom andra sociala förmåner.

    Den grundläggande bestämmelsen om föräldrars underhållsskyldighet finns i 7:1 FBFöräldrar svarar, oavsett om de är vårdnadshavare eller ej, för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten varar tills dess barnet fyllt 18 år eller längre om barnet fortfarande genomgår grundutbildning och ännu inte fyllt 21 år 7:1 FB.

    Underhållsbidrag
    Om båda föräldrarna och barnet bor tillsammans fullgörs underhållsskyldigheten vanligtvis genom att föräldrarna tillsammans står för barnets kostnader. När föräldrarna inte bor tillsammans ska den förälder som inte bor med barnet som huvudregel fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet i enlighet med 7:2 st. 1 FB.

    Vidare stadgas i 7:2 st. 1 FB att skyldighet att utge underhållsbidrag, genom dom eller avtal, åligger den förälder som:

    1. inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet, eller
    2. har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

    Växelvist boende eller umgänge?
    Emellertid kan en bedömning av underhållsbidrag göras under vissa förhållanden och ett avgörande intresse för frågan är huruvida det går att avgöra om barnet bor hos den ena föräldern och har ett omfattande umgänge med den andra.
    Distinktionen mellan omfattande umgänge och växelvist boende har besvarats i praxis (RH 1993:64 och NJA 1998 s. 267) där det framgår att om båda föräldrarna har del i vårdnadsansvaret och barnet vistas drygt 40% hos den ena föräldern och knapp 60% hos den andra så är det fråga om växelvis boende, dvs att underhållsbidrag således inte kan fastställas. Om barnet däremot vistas mer än 60% hos den ena föräldern anses barnet som huvudregel vara bosatt hos den föräldern och underhållsbidrag kan således fastställas.

    Underhållsstöd
    Skulle den förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag inte göra detta kan den andra föräldern hos försäkringskassan (FK) ansöka om underhållsstöd. Alltså skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd är att underhållsbidrag är ett belopp som föräldrarna kommer överens om själva (enligt riktlinjer fastställda i lag) eller genom dom från domstol. Underhållsstöd är en summa som betalas ut från FK och den bidragspliktiga föräldern är skyldig att helt eller delvis betala tillbaka vad som av FK utbetalats som underhållsstöd.

    Ditt fall
    Genom att FK har ålagt dig en skyldighet att betala ut underhållsstöd har de därmed ansett att du, troligen med stöd av 7:2 st 1 p.2 FB, är bidragsskyldig. Således har försäkringskassan ansett att barnen varaktigt bor med sin mamma och inte växelvis hos er båda, vilket du menar inte är korrekt. Bor barnen växelvis hos båda föräldrarna föreligger ingen underhållsskyldighet för någon av föräldrarna, såtillvida inte någon av föräldrarna försummar sin underhållsskyldighet under den tid barnen bor hos denne, 7:6 FB.

    Överklagan
    Om du anser att försäkringskassan har gjort ett felaktigt beslut bör du överklaga beslutet, 113:10 SFB. Innan FK skickar överklagandet vidare till allmän förvaltningsdomstol ska de själva se över beslutet och är skyldiga att ändra sitt beslut om beslutet är felaktigt, 113:3 SFB. Överklagandetiden är tre veckor tills att FK ska ha fått in din överklagan. Du kan läsa mer här på FK hemsida.

    Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon skyldighet för FK att kontakta den andra vårdnadshavaren eller föräldern däremot är de som en myndighet skyldiga att underbygga sina beslut med tillräckligt med underlag samt ärenden blir utredda i den omfattning som deras beskaffenhet kräver, 110:13 SFB.

    Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor och du är välkommen att ställa en ny fråga om det föreligger oklarheter eller höra av dig till någon av våra jurister här på Familjens jurist. Lycka till!


    Mvh,
    Asal Gohari

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden