Hoppa till innehållet
Familj & barn

Barns folkbokföring, boende och skolgång

Jag är en mamma som har ett barn som är 2 år gammal, hon är folkbokförd i Örebro eftersom hon föddes där då vi var tillsammans, hon går på förskolan där också, vi har delad vårdnad och har henne lika mycket men nu är båda i princip arbetslösa. Jag vill folkbokföra henne hos mig för att jag vill att hon bor hos mig i Gävle för att sen gå i skolan här. Kan det gå eller är det nästan omöjligt ? Vad för råd skulle ni ge?

Rådgivarens svar

2021-02-02

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Barns folkbokföring
Ett barns folkbokföring regleras i folkbokföringslagen (FOL). Om ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar, vilka inte bor ihop, och bor i ungefär samma omfattning hos dem båda får barnet folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de båda kommer överens om, FOL 7 a §. Utgångpunkten är alltså att barnets vårdnadshavare och föräldrar ska vara överens om var barnet ska vara folkbokfört. Om den ena vårdnadshavaren inte samtycker till en flyttanmälan som gjorts för barnet så avvisas den, FOL 30 §. Skatteverket ska därefter utreda var barnet ska vara folkbokfört och eventuellt folkbokföra barnet utan anmälan.

Om vårdnadshavarna inte är överens och det inte heller finns en dom eller ett avtal om ett barns boende som följs ska barnet folkbokföras hos den förälder där Skatteverket anser att barnet har sin egentliga hemvist. Om det finns en ursprungsbostad där familjen senast var bosatta tillsammans ska detta fortsätta vara bostaden där barnet är folkbokfört så länge han eller hon spenderar minst 40 % av sin dygnsvila där. Blir det mindre än så ska barnet folkbokföras där han eller hon tillbringar mest dygnsvila. Finns det ingen ursprungsbostad och bor barnet hos båda föräldrar lika mycket tar Skatteverket hänsyn till övriga omständigheter som kan tala för var barnet har sin egentliga hemvist. Ett exempel på en sådan omständighet är att en av föräldrarnas bostad finns kvar i samma närområde som barnet tidigare har varit bosatt i.

Allmänt om beslut som rör barnet
Förhållandet mellan föräldrar och barn regleras även i föräldrabalken (FB). Alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge har som utgångspunkt att barnets bästa ska beaktas. Detta följer av FB 6 kap. 2 a § samt FN:s Barnkonvention. Inom ramen för principen om barnets bästa beaktas särskilt barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar. Hänsyn kan även tas till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Barnets vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, FB 6 kap. 11 §. Där ingår beslut rörande barnets skolgång. Har barnet två vårdnadshavare ska besluten fattas gemensamt, FB 6 kap. 13 §. Det är först om ena föräldern har ensam vårdnad som denne ensam kan besluta om frågor såsom barnets skolgång. Kan föräldrar inte komma överens om vårdnad eller boende så kan en domstol besluta om det.

Samarbetssamtal
Utöver att väcka talan hos domstol kan föräldrar få hjälp att nå enighet i frågor om barnets vårdnad och boende genom samarbetssamtal, FB 6 kap. 18 §. Detta sker hos kommunen där barnet bor, under ledning av sakkunnig.

Er situation
Det främsta rådet jag kan ge är att ni försöker komma överens om hur ni ska göra med boende, folkbokföring och skolgång. Vad gäller folkbokföringen så kan Skatteverket bestämma var barnet ska vara folkbokfört, utifrån var hon har sin faktiska hemvist. Om ni inte kan komma överens om att barnet ska bo hos dig i större utsträckning tyder dock mycket på att barnets nuvarande folkbokföring ska kvarstå. Vad gäller skolval och boende så ska sådana beslut ska tas av er gemensamt.

Skulle det inte vara möjligt för er att komma överens finns det möjlighet att nyttja kommunens möjlighet till samarbetssamtal. Skulle ni fortfarande inte komma överens så kan en domstol besluta i vårdnads- eller boendefrågor. I ett sådant fall är det främst barnets bästa som styr utgången. Ett förfarande i domstol är dock normalt förenat med kostnader samt psykiska påfrestningar för de inblandade, varför det är en god idé att försöka nå en överenskommelse på annat sätt först.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden