Hoppa till innehållet
Familj & barn

Barnfrågor vid gemensam vårdnad

Situationen är att paret har gemensam vårdnad till tre barn . 9, 12 och 15 år gamla. Barnen bor hos modern eftersom dom går i skolan och fadern bor ca 40 km från modern och barnens hemort. Man har endast en muntlig överenskommelse om faderns umgänge varannan helg, sommarmånad samt varannan storhelg. Modern får barnbidrag samt underhållsstöd och fadern betalar till FK. Umgänget fungerar normalt bra från faderns synpunkt sett. Ofta vill modern dessutom att fadern utökar umgänget med extra helger när hon har förhinder eller andra intressen. Det har dock förekommit vid flera tillfällen att modern hotat med vårdnadstvist när hon typiskt vill ha mer underhåll än FK säger att han kan betala enligt deras schabloner eller han inte kan ställa upp extra. Hon har stora skulder hos Kronofogden.
I en pågående "tvist" om underhåll och hennes skulder har hon sagt att han bara kan umgås med barnen på barnens hemort och inte ta dom med tåg till sin bostad om han inte agerar så hon blir av med sina skulder!?
Vad är det bästa för honom att göra utan att eskalera för mycket? Han vill ta barnen hem för att umgås i sin familjemiljö. Det finns inga indikationer på att hans familjemiljö är dålig för barnen - tvärtom.
Kan inte han som vårdnadshavare själv besluta var umgänget skall ske? eller tvärt om - Kan hon själv besluta detta?

Rådgivarens svar

2019-04-04

Hej, Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

Som jag förstår är frågan hur föräldrar som har gemensam vårdnad ska hantera frågor om umgänge och underhåll. Jag ska försöka besvara dina frågor utifrån föräldrabalkens bestämmelser. 

Barnets bästa
Utgångspunkten är att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet (6 kap. 13 §). Detta avser såväl barnens boende och umgänge, men kan även avse underhåll. Barn ska få umgås med båda sina föräldrar och därför har barnrätt till umgänge med båda sina föräldrar (6 kap. 15 § ). Barnets bästa är avgörande för beslut som rör barnet. Det finns dock undantag till när umgänge med en förälder anses vara riskfyllt för barnet, vilket leder till att umgänge med den föräldern inte ska äga rum. Rätten prövar om det finns risk för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Gör inte rätten bedömningen att det finns anledning att misstänka att ditt barn riskerar att fara illa av umgänge med dig ska det finnas en umgängesrätt med barnet.

Umgängeskostnader och umgängesort
Enligt förarbetena är utgångspunkten att den förälder som barnet skall umgås med, har det primära ansvaret för kostnaderna men att den andra föräldern skall ta del i kostnaderna i den mån hans ekonomiska förmåga så tillåter. 6 kap. 15 b § anger att om barnet bor tillsammans med endast en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.Även andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena kan beaktas vid skälighetsprövningen.

Vad gäller vart umgänget ska äga rum ser jag ingen anledning för att barnen inte ska få umgås med sin förälder i förälderns bostad. Om föräldern dessutom lämnar och hämtar barnen samt står för resekostnaderna ser jag inga skäl för att den andre föräldern skulle få rätt i umgängesfrågan vid en eventuell tvist. 

Barnens underhåll
Föräldrarna som barnens vårdnadshavare är skyldiga att betala för barnens underhåll tills barnet fyller 18 år. Skyldigheten innebär försörjande av barnens grundläggande behov exempelvis, mat och boende. Föräldern ansvarar för barnens underhåll efter sin ekonomiska förmåga (7 kap. 1 §). En högavlönad förälder kan därför förväntas betala en större andel än en lågavlönad. Om barnen varaktigt bor hos en av föräldrarna, ska den andre föräldern betala ett underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Om barnen bor växelvist hos föräldrarna är utgångspunkten att ingen är skyldig att betala underhållsbidrag. Däremot kan det föreligga en underhållsskyldighet då ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra. Då anses det rimligt att den mer högavlönade föräldern bidrar med mer, eftersom förälderns ekonomiska förutsättningar är högre än den andra föräldern. Syftet är att barnen ska få en likadan levnadsstandard hos båda föräldrarna. 

Underhållsbidraget
Hur underhållsbidraget beräknas kan du se närmare här, där beskriver försäkringskassan pedagogiskt hur bidraget ska beräknas utifrån olika omständigheter. Bidraget kan bestämmas genom avtal mellan föräldrarna eller genom domstolsbeslut. I första hand råder jag att föräldrarna gemensamt kommer överens om hur de ska fördela kostnaderna, och förhoppningsvis få vägledning av den reglering jag nämnt. Föräldrarna kan boka ett personligt webbmöte på försäkringskassans hemsida (här) där föräldrarna kan diskutera underhållsbidraget med en handläggare där de även får redogöra för sina ekonomiska förmågor. Kommer föräldrarna inte överens kan de vända sig till domstol som avgör vilken av föräldrarna som är underhållsskyldig samt hur stort beloppet ska vara. 

Jag hoppas jag har besvarat din fråga! Om det återstår frågor är du är varmt välkommen att höra av dig igen. Vill du ha vidare vägledning i ditt ärende med hjälp av en jurist kan du ta kontakt med en av våra familjejurister som du kan nå här.

Vänliga hälsningar,

Susann

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden