Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Barnets boende vid gemensam vårdnad

    Hej! Jag och mitt ex har delad vårdnad om vår son som blir 5 i sommar. När han precis fyllt 2 år flyttade jag och sonen 25 mil som pappan godkände skriftligt. Nu när sonen närmar sig 5 år är pappan plötsligt intresserad av att lära känna sonen och önskar ha honom varannan vecka. Det fungerar inte i praktiken med 25 mils avstånd och pappan vill att vi flyttar ner igen så vi bor på "rimligt" avstånd. Vad gäller? Kan han kräva att vi flyttar tillbaka? Jag och sonen har ett bra liv här, bra dagis , fast jobb många kompisar och en ny familj sedan 2-3 år tillbaka.
    Om det har någon betydelse så vill min son vara hos mig då jag haft han på heltid sedan födseln. Han har träffat sin pappa någon vecka hit och dit ca varannan månad. Pappan har tidigare inte varit intresserad men vill nu lära känna sin son.

    Rådgivarens svar

    2018-03-20

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Regler om vårdnad och barns boende finns i föräldrabalken (FB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och svaret på din fråga.

    Relevanta bestämmelser i föräldrabalken
    I 6 kap FB finns regler om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten i frågor som gäller barnet är alltid att barnets bästa ska vara avgörande, vilket framgår av 6 kap 2a §. I 1 § anges att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Av 2 § framgår att barnets vårdnadshavare har ansvaret för barnets personliga förhållanden och att de behov som anges i 1 § blir tillgodosedda. Enligt 11 § har vårdnadshavarna rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans fatta beslut och utöva vårdnaden. I takt med att barnet blir äldre ska barnets egen vilja beaktas mer och mer.

    Om föräldrarna har gemensam vårdnad över barnet får de avtala om barnets boende. Barnet kan bo växelvis hos båda föräldrarna, mer eller helt hos den ena föräldern. Avtalet om boendet ska upprättas skriftligt och godkännas av socialnämnden. Kan föräldrarna inte enas i frågan, kan de enligt 6 kap 18 § kontakta socialtjänsten för att genom samarbetsavtal få hjälp att nå överenskommelse. Lyckas de inte komma överens kan enligt 14 a § en domstol fatta beslut om barnets boende.

    Det avgörande i frågor som rör barnet, t.ex. om barnets boende, ska alltså vara barnets bästa. Principen om barnets bästa har en mycket vidsträckt betydelse och innebär att inga andra intressen ska väga tyngre än barnets. För att avgöra vad som är det bästa för barnet måste man beakta omständigheterna i det enskilda fallet. 2 a § ger exempel på ett par omständigheter som ska beaktas:

    • risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
    • barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

    Vem bestämmer?
    När föräldrarna har gemensam vårdnad gäller, i enlighet med vad jag redogjort för ovan, att beslut om barnets personliga angelägenheter ska fattas av föräldrarna gemensamt. Reglerna om vårdnad och umgänge i FB behandlar vårdnadshavarnas skyldigheter gentemot barnet, inte gentemot den andra vårdnadshavaren. Det finns alltså inga bestämmelser som innebär att en förälder kan kräva av den andra föräldern att denne ska flytta eller vara tillgänglig på det sätt du beskriver. Svaret på din fråga blir således att pappan inte kan kräva att du och sonen ska flytta från er fasta punkt för att bo närmre pappan. Detta eftersom reglerna i föräldrabalken inte är utformade så att de ger föräldrarna rätt att till exempel bo med sitt barn eftersom utgångspunkten, som sagt, alltid är vad som är det bästa för barnet.

    Andra omständigheter än de som anges i 2 a § FB som kan ha betydelse i frågor om barns boende är föräldrarnas respektive boendesituation och deras förmåga att samarbeta. Om en förälder visar ovilja eller oförmåga att samarbeta kan det anses bättre för barnet att bo hos den andra, mer samarbetsvilliga föräldern. Även möjligheten för barnet att bo kvar i sin invanda hemmiljö, gå kvar på samma förskola/skola och närhet till släkt och vänner kan ha betydelse i bedömningen. Emellertid är det viktigt att inte glömma bort att utgångspunkten är att barnet gynnas av att ha en god och nära relation till båda sina föräldrar, om det inte finns specifika omständigheter som tyder på annat.
     

    Om ni inte hittar en gemensam lösning angående ert barns boende kan det vara en god idé att, innan ni eventuellt tar det vidare till domstol, gå igenom er situation med en jurist för att se över möjligheterna. I det fall att ärendet måste lösas i domstol kan en jurist hjälpa till med rättsprocessen.

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist här.

    Vänliga hälsningar,
    Hanna

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden