Hoppa till innehållet
Familj & barn

Att tänka på när man gifter sig och har barn sen tidigare

Vad ska vi tänka på när vi gifter oss och har särkullbarn?
Vi är 50+ och har varsitt boende (hus resp. bostadsrätt) som vi (åtminstone inledningsvis) vill behålla även efter giftermålet som enskild egendom.
Hur skriver vi ett lämpligt äktenskapsförord?

Vi har pratat om att ha gemensam ekonomi. Mannen arbetar 100% och kvinnan 80%. Vilka råd ger ni oss angående detta? Hur kan vi göra på ett smidigt sätt?

Vi vill ju att barnen så klart ska få sin del av arvet när vi inte längre lever. Kan vi ändå ärva varandra? Behöver vi skriva testamente?

Vad bör vi mer tänka på inför giftermålet?

Tack för goda råd :)

Rådgivarens svar

2021-02-26

Stort tack för att du vänder dig till Fråga juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Jag kommer främst att besvara din fråga utifrån reglerna i äktenskapsbalken och ärvdabalken.  

Enskild egendom

Huvudregeln när äktenskap ingås är att de båda parternas egendom blir giftorättsgods. (7 kap. 1 § äktenskapsbalken) För att egendom ska förbli enskild egendom måste ett äktenskapsförord upprättas. (7 kap. 3 § äktenskapsbalken) Det finns även viss undantagen egendom som förblir enskild egendom trots äktenskap. Det är egendom som den ena parten fått i gåva, ärvt, erhållit genom testamente eller erhållit genom förmånstagarförordnande - med villkoret att den ska vara enskild egendom. (7 kap. 2 § äktenskapsbalken

Ett äktenskapsförord måste uppfylla några krav för att vara giltigt. Det ska vara skriftligt, daterat och undertecknat. Det ska även registreras hos Skatteverket. Är båda parter överens går det att senare ändra sitt äktenskapsförord, och enskild egendom kan då bli giftorättsgods och tvärtom. (7 kap. 3 § äktenskapsbalken

Gemensam ekonomi eller inte?

Huruvida man vill ha gemensam ekonomi eller inte är till största del en personlig fråga. En del upprättar ett gemensamt bankkonto där de sätter in en bestämd summa pengar varje månad, andra sätter in allt kapital på det gemensamma kontot. Vissa anser att det blir orättvist med en separat ekonomi om någon av makarna tjänar mer än den andra, andra känner att det är en personlig trygghet att ha egna pengar. Det är till sist en smaksak för paret att bestämma sig för hur de vill lägga upp ekonomin. 

Det finns för- och nackdelar med både gemensam och separat ekonomi. Några juridiska aspekter som kan vara bra att ha koll på är dock följande. Huvudregeln är att varje make råder över sina egna tillgångar och sina egna skulder. (1 kap. 3 § äktenskapsbalken) Tanken är dock att makar ska kunna ha en liknande levnadsstandard och båda makar ska därför bidra till de gemensamma och personliga behoven. (6 kap. 1 § äktenskapsbalken) Om den ena maken hamnar i en situation att kronofogden ska utmäta egendom presumeras att gemensam egendom tillhör den maken med en skuld, och den kan alltså utmätas. (4 kap. 19 § utsökningsbalken

Särkullbarns rätt till arv 

Barn har rätt till arvet efter sin förälder. (2 kap. 1 § ärvdabalken). Utgångspunkten är att den efterlevande maken ska ärva egendomen av den först avlidne, detta gäller dock inte om det enbart finns särkullbarn och inga gemensamma barn. Då ska egendom istället tillfalla barnen och inte den efterlevande maken. (3 kap. 1 § ärvdabalken) Den efterlevande maken har dock alltid rätt att få ut ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet. (3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken) År 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr. Särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv till fördel för den efterlevande maken, och då ska de istället få ut sin del av arvet när den efterlevande maken avlider. (3 kap. 9 § ärvdabalken)

I ett testamente kan testatorn bestämma att hens särkullbarn ska vänta med att få ut sitt arv tills dess att den efterlevande maken också avlidit. Ett testamente som inskränker barns rätt till sin laglott kan klandras och barnet kan då begära ut sin laglott direkt (7 kap. 3 § ärvdabalken). Laglotten är hälften av arvslotten. (7 kap. 1 § ärvdabalken) Arvslotten kallas den del av arvet en person får om arvet fördelas enligt lag. Bestämmelserna om laglott finns till för att föräldrar inte ska kunna göra sina barn helt arvlösa. 

Vad gäller i er situation? 

Om ni vill att era boenden ska förbli enskild egendom behöver ni som du är inne på upprätta ett äktenskapsförord. Hur ni bör dela upp er ekonomi efter att ni gift er går inte att svara på. Det beror dels på hur er ekonomiska situation ser ut idag och dels hur själva värderar pengar och sparande. Om ni båda har barn sen innan men vill ärva varandra behöver ni upprätta ett testamente. Barnen kommer dock alltid ha rätt att begära ut sin laglott i samband med att deras förälder avlider, så om möjligt är det bra att ha en diskussion inom familjen så att alla är överens. 

Rekommendation

Det är svårt att skriva ner allt som händer när två personer ingår äktenskap. Det låter som att ni har en del funderingar och min rekommendation är därför att ni bokar tid med en av Familjens Jurists jurister för mer personlig rådgivning. För att ett testamente ska gälla som man tänkt sig är både utformningen och ordalydelsen mycket viktigt. Vissa formkrav behöver även vara uppfyllda. Min rekommendation är därför att ni åtminstone kontaktar en av Familjens Jurists kunniga kunniga jurister för att få hjälp att upprätta korrekta testamenten

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden