Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ändring av vårdnadshavare och umgängesrätt

    Hej
    Min Ex fru har efter jag har skilt mig från henne, väckte talan om faderskap till min 10 åriga dotter. Min dotter som föddes i äktenskapet och levde tillsammans i 10 år.
    Nu efter faderskap testet vissade sig att jag är inte fadern. Alltså hon har ljugit för mig om barnen var mitt. Nu vill hon vara ensam vårdnadshavaren.
    Kan jag väcka talan för umgänge med mitt barn? Kan man kräva/stämma henne för 10 års ekonomiska kostnader?

    Rådgivarens svar

    2020-03-19

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Ändring av vårdnadshavare

    Frågor om vårdnad av barn finner man i föräldrabalken (FB). Jag har uppfattat det som att ni var gifta när barnet föddes. Enligt FB 6 kap. 3 § står barnet från födseln under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra. Även efter skilsmässa står barnet under vårdnad av de båda föräldrarna (FB 6 kap. 3 § st. 2). Om en av föräldrarna vill det, kan domstol anförtro vårdnaden åt den föräldern (FB 6 kap. 5 §). Ändring om vårdnad kan prövas på talan av en föräldrarna eller båda (FB 6 kap. 5 § st. 3). Vid bedömningen av om vårdnaden ska anförtros åt en av föräldrarna fästs avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (FB 6 kap. 5 § st. 2). Föräldrarna kan också genom avtal komma överens om att endast en förälder ska ha vårdnaden (FB 6 kap. 6 §). Vid frågor om vårdnad ska även barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap. 2 a §). Med barnets bästa avses allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Man ska alltså försöka förstå barnet och se på situationen och eventuella förändringar ur dennes perspektiv.

    Det är alltså möjligt för din ex-fru att väcka talan om att få ensam vårdnad för barnet. Det är också något ni kan komma överens om genom avtal. Vid prövning av vårdnadsfrågan kommer domstolen fästa vikt vid er samarbetsförmåga samt vad som är barnets bästa. Det är svårt att uttala sig närmare om detta utifrån det du skrivit, då det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör.

    Umgängesrätten

    Umgängesrätten regleras i FB 6 kapitel. Där anges att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som hen inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt (FB 6 kap. 15 §). Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt (FB 6 kap. 15 § st. 2). Vidare kan en förälder väcka talan om att domstol ska besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern (FB 6 kap. 15 a §).

    Du som förälder kan alltså väcka talan om att domstol ska besluta om umgänge mellan dig och ditt barn. Umgängesrätten är främst för barnet. Det är alltså i första hand barnets behov och intressen som är avgörande.

    Skadestånd

    Barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (FB 6 kap. 1 §). Vidare har vårdnadshavare ett ansvar för barnets personliga förhållanden och se till att barnets behov enligt FB 6 kap. 1 § blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren har även ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (FB 6 kap. 2 §).

    Eftersom du är rättsligt sett fader till barnet, är det inte möjligt att kräva ersättning för tio års kostnader. Detta då de kostnader du haft för barnet varit en del av ditt vårdnadshavaransvar.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis kan din ex-fru väcka talan om ändring av vårdnadshavare. Hon kan alltså väcka talan om att få ensam vårdnad. Detta är givetvis något du kan bestrida i domstol. Vidare kan du väcka talan om att få umgås med ditt barn. Umgängesrätten är dock främst för barnet, så det är dennes behov och intressen som kommer vara avgörande för bedömningen. Angående ersättningskraven är detta inte möjligt eftersom du i egenskap av fader haft ett vårdnadshavaransvar för barnet.

    Det kan vara bra att kontakta en jurist när det kommer till vårdnads- och umgängesfrågor. Familjens Jurist har jurister som jobbar med dessa frågor som du kan kontakta via hemsidan.

    Hoppas du fått svar på dina frågor. Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden