Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Adoption av syskonbarn

    Hej! Min bror och hans flickvän är lindrig utvecklingsstörda. De har sedan barnets födsel varit på ett hem för att där stärkas i sitt föräldraskap. De har nu fått beslut om LVU ang barnet. Jag och min sambo som är 56 och 54 år vill vara familjehem för barnet som nu är 4 månader. Vi blev inte godkända i utredningen då jag haft en utmattnings depression. De tyckte även att vi är för gamla trots att vi har ett stort nätverk runt oss som är beredda att hjälpa till om det. Familjehems utredarna har varit hemma hos oss två ggr. De har även träffat våra barn som är vuxna med egna familjer. Vi tycker det är fel beslut då barnets föräldrar vill placera barnet hos oss. Dessutom visste utredarna redan om vår ålder och min långtidssjukskrivning redan från början! Nu är min fråga om vi kan göra något mer för att barnet skall kunna placeras hos oss. Vi har tid och eget rum för barnet. Jag är och hälsar på föräldrar och barn ca 3-4 ggr/vecka. De är ca 8 mil till dem. Jag och barnet har fått starka band. Har jag chans att adoptera barnet? Vi har ju nätverk runt oss om något skulle hända oss.

    Rådgivarens svar

    2019-11-06

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare.

    Allmänt om adoption

    Reglerna om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid adoptioner är principen om barnets bästa viktig (4 kap. 1 § FB). Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av individuella förhållanden. Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Det innebär att tingsrätten gör en lämplighetsbedömning. Vid lämplighetsbedömningen ska barnets behov av adoption och sökandes lämplighet särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB). Utgångspunkten är att adoption ska användas för att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som väsentligen motsvarar det som finns mellan föräldrar och barn.

    Vem får adoptera?

    Den som har fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § FB). Makar och sambor får endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Från och med den 1 september 2018 får inte endast makar utan även sambor adoptera gemensamt.

    Handläggning av adoption

    En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten ska se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB). Om ansökan avser adoption av ett barn ska rätten uppdra åt socialnämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. Uppdraget ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist. Den som genomför en adoptionsutredning ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Utredaren ska alltid försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning (4 kap. 15 § FB).

    Sammanfattning och rekommendation

    Utredarna har gjort en bedömning om kraven för adoption är uppfyllda. Om du är missnöjd med adoptionsbeslutet kan du överklaga inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Ett överklagande ska ske skriftligt och ges in till tingsrätten.

    Med anledning av att ärendet inte är helt enkelt skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med någon av våra jurister på Familjens Jurist för att säkerställa att allting går rätt till.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Vänliga hälsningar

    Fråga Juristen

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden