Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem bär ansvaret för skador på grund av en olyckshändelse som uppstått mellan köp och tillträde?

Hej! Min dotters familj köpte ett radhus i juni 2019 med tillträde den 30 september. Innan tillträdet meddelade säljaren att det varit en vattenläcka på grund av regn. Skador i tak i vardagsrum. Säljaren hävdade att han tätat läckan, men det läckte in fortfarande efter tillträdet. Vid noggrann kontroll visade det säg att det fanns svartmögel och blöt isolering kvar i väggar i sovrum som ligger ovanpå vardagsrummet samt i stora delar av taket i vardagsrummet. Hur skall familjen gå vidare med detta eftersom dom har fått reparera för nästan 100000 kr. Stora rötskador i tak och takkupor efter gamla fuktskador.

Rådgivarens svar

2020-02-01

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag har tolkat din fråga som att skadorna har inträffat mellan köp och tillträde till radhuset. Nedan kommer en redogörelse för reglerna i 4 kap. jordabalken (JB) som handlar om köp, byte och gåva av fast egendom.

Ansvar för skador på grund av olyckshändelse

Säljaren står faran för att fastigheten på grund av olyckshändelse skadas eller försämras medan den fortfarande är i säljarens besittning. Faran ligger dock på köparen, om fastigheten ej tillträtts till följd av dröjsmål på köparens sida, 4 kap. 11 § 1st. JB. Bestämmelsen tar sikte på ansvar för olyckshändelser t.ex. brand och oväder. Säljaren ansvarar för fel fram till tillträdesdagen. Om fastigheten skadats eller försämrats på grund av händelse för vilken säljaren står faran, får köparen begära prisavdrag eller om skadan är av väsentlig betydelse häva köpet. I fall talan om hävning inte väcks inom ett år från det att tillträde skedde är rätten till sådan talan förlorad, 4 kap. 11 § 2st. JB. Skadan kan anses vara väsentlig t.ex. om en villa blivit kraftigt brandskadad, om skogen på en skogsfastighet i större utsträckning blivit fälld av storm eller liknande.

Om köparen vill göra skadan gällande måste han eller hon reklamera felet till säljaren d.v.s. meddela säljaren om de fel som finns, 4 kap. 19 a § JB. Reklamation ska göras inom skälig tid. Vad som menas med skälig tid varierar beroende på omständigheterna. I ett avgörande från 2008 har HD godtagit att köparen reklamerade 4,5 månader efter det att han bort märka fuktskador. Det är dock alltid bäst att reklamera felet så snabbt som möjligt.

Köparens undersökningsplikt

Av uppgifterna i frågan framgår det att det finns skador i taket efter gamla fuktskador i radhuset. Utgångspunkten är att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, har köparen rätt att göra prisavdrag eller häva köpet. Regeln gäller dock inte om köparen borde ha upptäckt felen vid en undersökning, 4 kap. 19 § JB. Det innebär att köparen har en undersökningsplikt och att säljaren enbart ansvarar för dolda fel d.v.s. sådana fel som inte kan upptäckas av köparen vid en noggrann undersökning. Om köparen inte är kunnig inom området kan han eller hon behöva kontakta en besiktningsman.

Din situation

I ditt fall måste köparen av radhuset först reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns svartmögel och blöt isolering kvar i väggar och tak. Eftersom skadorna har skett mellan köpet och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadorna. Därför kan köparen begära prisavdrag eller häva köpet om skadan är väsentlig. Vad gäller de gamla skadorna i taket kan köparen begära prisavdrag eller häva köpet om skadorna anses vara dolda fel.

Sammanfattning och råd

För att få tillbaka pengarna för reparationen av radhuset kan köparen vända sig till säljaren och förklara att det har funnits skador vid inflyttning. Då kan köparen begära prisavdrag på den erlagda köpeskillingen. Om säljaren inte vill betala tillbaka en del av köpeskillingen måste köparen gå vidare till domstolen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Du kan boka en tid med deras jurister som är specialiserade inom många rättsområden.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden