Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vägföreningar och förändrat nyttjande av egendom

Hej!
Vi bor några stycken ca 250 - 300 meter in på en väg där vi har vägförening.
Vägen fortsätter 2,5 km in på skogsmarker där skogsägare vill bygga ut vägen för att timmerbilar ska kunna köra och frågan ska nu tas upp i möte där skogsägarna vill att vi ska dela kostnaden.
Vi tycker inte vi har med skogsdriften att göra och får även våran bit väg tungt trafikerad.
Frågan är hur hanterat man den frågan och finns lantmäterihjälp

Rådgivarens svar

2020-04-02

Hejsan, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Allmänna regler

En vägförening räknas som en samfällighet enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. En samfällighet är ett antal fastigheter som har andel i viss egendom ihop. I vårt fall är egendomen den väg som er förening förvaltar. En samfällighet kan drivas och förvaltas på olika sätt. Antingen genom delägarförvaltning eller genom föreningsförvaltning. Eftersom ni i frågan anger att ni har en vägförening kommer jag utgå ifrån att det i ert fall rör sig om föreningsförvaltning och därmed en samfällighetsförening.

En samfällighetsförening bildas för att ta hand om viss egendom tillsammans. En utgångspunkt är alltså att det måste finnas egendom att ta hand om. I anläggningslagen
regleras så kallade gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning är en rättighet för de fastigheter som har andelar i anläggningen och som ska tillgodose ändamål av varaktig betydelse. Typexemplet på en gemensamhetsanläggning är en väg. Det är Lantmäteriet som beslutar om gemensamhetsanläggningar. När Lantmäteriet bildar en gemensamhetsanläggning ska beslutet innehålla bland annat uppgifter om:

 • Gemensamhetsanläggningens storlek och ändamål
 • Vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen
 • Utrymme som upplåts för anläggningen
 • Föreskrifter för hur gemensamhetsanläggningen ska utföras och underhållas.

När Lantmäteriet har beslutat om att skapa en gemensamhetsanläggning kan de fastigheter som berörs av gemensamhetsanläggningen bilda en samfällighetsförening. Föreningen styrs av sina stadgar, som beslutas i och med föreningens bildande. Föreningen har även en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet i föreningen med bland annat bokföring och medelsförvaltning. Minst en gång om året hålls en föreningsstämma där alla medlemmar i föreningen kan besluta om hur föreningen ska drivas. Varken stadgarna, styrelsen eller föreningsstämman får dock besluta om något som inte stämmer överens med anläggningsbeslutet som Lantmäteriet har meddelat.

Kronologiskt skapas alltså först en gemensamhetsanläggning (er väg) genom ett anläggningsbeslut av Lantmäteriet. Sedan bildas en samfällighetsförening (er vägförening) för att ta hand om vägen. Samfällighetsförenings åtgärder styrs dock av det ursprungliga beslutet av Lantmäteriet.

Tillämpningen i ert fall

Vad som gäller i ditt enskilda fall beror i stor utsträckning på vad Lantmäteriets beslut säger. Nedan kommer jag kortfattat redogöra för de olika alternativ jag ser.

 1. De förändringar av vägen som skogsägarna vill göra ryms inom det anläggningsbeslut som Lantmäteriet har meddelat.

I detta fall kommer frågan sannolikt kunna avgöras på en föreningsstämma. Styrelsen ansvarar då för att förbereda ett ärende inför föreningsstämman och sedan får medlemmarna rösta ja eller nej för förändringen. Det förslag som får flest röster blir gällande för hela föreningen.

I det här scenariot blir det alltså avgörande om skogsägarna är medlemmar i vägföreningen och därför har rösträtt. Om skogsägarna är en del av vägföreningen, har rösträtt på föreningsstämman samt är i majoritet skulle de alltså kunna få igenom sitt förslag. Om de däremot inte är medlemmar av vägföreningen, utan endast har rätt att färdas på er väg, har de rätt att yttra sig på föreningsstämman men de har ingen rösträtt.

 1. De förändringar som skogsägarna vill göra strider mot det anläggningsbeslut som Lantmäteriet har meddelat.

Som tidigare nämnt kan varken styrelse eller föreningsstämma vidta åtgärder i strid med Lantmäteriets anläggningsbeslut. Enda sättet för skogsägarna att då få igenom sin vilja är om de kräver en omprövning av Lantmäteriets beslut. Detta regleras i anläggningslagen 35 §.

Omprövning är bara möjligt om:

 • Förhållanden har ändrats på ett sätt som väsentligt inverkar på frågan,
 • Det i det tidigare avgörandet framgår att frågan får omprövas efter viss tid, eller
 • Det i annat fall framkommit ett klart behov av omprövning.

Vid en omprövning får ett beslut inte meddelas om en sådan ändring innebär att avsevärd olägenhet uppkommer från allmän eller enskild synpunkt. Vid en sådan omprövning gäller även de regler som gäller vid en ordinarie prövning. För vägar regleras detta i anläggningslagen 49 § där det framgår att en fastighet får ges rätt att bygga en väg över en annan fastighet eller använda en befintlig väg, om en sådan upplåtelse:

 1. Är av väsentlig betydelse för att tillgodose den förstnämnda fastighetens behov av väg
 2. Av särskilda skäl är lämpligare än att bilda en gemensamhetsanläggning eller att ansluta fastigheten till en redan bildad anläggning, och
 3. Inte medför synnerliga men för den upplåtande fastigheten eller för en annan fastighet som har rätt att använda vägen.

Om skogsägarnas vilja går emot anläggningsbeslutet är det sammanfattningsvis en relativt långdragen process som väntar då anläggningsbeslutet måste omprövas och där utgången, utifrån de uppgifter du angett, är osäker.

Sammanfattning och handlingsplan

En samfällighetsförenings syfte är att driva och förvalta den egendom den bildades för. Den egendomen utgörs i ert fall av den aktuella vägen. Enligt anläggningslagen utgör sådan egendom en gemensamhetsanläggning. Hur gemensamhetsanläggningar får förändras beror på vad Lantmäteriet har beslutat eller inte beslutat om. Alla anläggningsbeslut är offentliga handlingar, ni kan därför begära ut dem hos Lantmäteriet.

Det första ni bör göra är därför att kontakta Lantmäteriet och ta reda på vad som gäller rörande er väg. Finns det ett anläggningsbeslut och vad innehåller det i så fall? Lantmäteriet registrerar alla samfällighetsföreningar så genom att kontakta dem kan ni också få redan på vilka som ingår i föreningen och vad föreningens stadgar innehåller.

Avslutningsvis bör noteras att för att få ett nytt anläggningsbeslut eller kräva en omprövning så utför lantmäteriet en så kallad lantmäteriförrättning. För detta tar lantmäteriet ut avgifter som snabbt kan bli stora. Ni kan läsa mer om Lantmäteriets kostnader och avgifter på deras hemsida.

Hoppas jag har lyckats besvara er fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjen Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden