Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad innebär likhetsprincipen för en bostadsrättsförening?

Får en bostadsrättsförening förbjuda vissa medlemmar att glasa in sin balkong.
I vår förening har ca. häften fått glasa in, men det fick inte vi, efter omröstning på årsmötet.
Dom kan ju bara förbjuda , men det är ju byggnadsnämnden som bestämmer om man får bygga.
Jag trodde att en likabehandlingsregel gällde i bostadsrättsföreningar.
Mvh
Bengt

Rådgivarens svar

2017-09-20

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen (BRL), se lagen här. Regler om ekonomiska föreningar återfinns i föreningslagen, se lagen här.

Eftersom att en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening gäller föreningslagen vid sidan av bostadsrättslagen såvida inte bostadsrättslagen har särskilda bestämmelser som överlappar föreningslagen, då gäller bostadsrättslagen i dessa delar. Den sk. likhetsprincipen som du undrar över kommer till uttryck, vad avser föreningsstämman, genom 7 kap. 37 § föreningslagen. I den bestämmelsen heter det att föreningsstämman inte kan fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem. Vad det enkelt uttryckt innebär är att alla medlemmar ska behandlas mer eller mindre lika.

I ditt fall verkar det onekligen ha uppstått en situation där likhetsprincipen blir aktuell. Eftersom att vissa av bostadsinnehavarna fått glasa in sina balkonger, men inte andra, har det uppstått skillnad mellan bostadsrättsinnehavarna. Enligt likhetsprincipen ska en sådan skillnad som utgångspunkt inte få förekomma. Stämmobeslut som strider mot likhetsprincipen kan klandras. Det finns dock vissa undantag från likhetsprincipen, de är som följer.

1. Likhetsprincipen kan sättas ur spel/kringgås till viss del genom att det i stadgarna har skrivits in att vissa skillnader får förekomma.
2. Skillnaderna mellan bostadsrättsinnehavarna är motiverade av sakliga skäl.

Eftersom att jag inte känner till något om att stadgarna i er förening tillåter detta, så får jag nöja mig med att endast utreda vad som avse med "sakliga skäl".

Det är genom praxis från överrätterna som möjligheten för bostadsrättsföreningar att besluta att vissa särbehandlingar/avsteg från likhetsprincipen har uppkommit. I en rad rättsfall har Högsta domstolen avgjort var gränsen går för sådana beslut. Domstolen har t.ex. angett att installation av en hiss i en av föreningens fastigheter som finansierats av alla bostadsrättsinnehavare i enlighet med deras andelstal inte varit oförenlig med likhetsprincipen även om hissens nytta förslått olika på de olika bostadsrättsinnehavarna.

I ert fall torde det vara ett tydligt avsteg från likhetsprincipen som har förekommit genom stämmobeslutet. Jag ser därutöver inte så många sakliga skäl som föreningen kan åberopa för att rättfärdiga beslutet. Det är enligt min mening möjligt för dig att framgångsrikt klandra det beslutet så att det blir ogiltigt.

Om du behöver hjälp med ytterligare juridisk rådgivning i detta ärende, eller skulle du vilja rådgöra med en jurist om hur du ska gå vidare rent praktiskt när du ska klandra beslutet, är du välkommen att boka en tid via denna LÄNK.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden