Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad har dödsbo efter sambo för rätt till samägd bostadsrätt?

Hej
Jag har tidigare ställt en fråga angående om mammas sambos barn ärver halva bostadsrätten. Svaret jag fick från Henrik Larsson, den 4/10, var hur det blir om det är hon själv som äger bostadsrätten, som han tolkade det i min fråga. Jag skulle även vilja ha svar på vad som händer om vi kommer fram till att det är båda som äger lägenheten.
Är det ändå bara hon som kan begära bodelning?
Har de rätt till halva lägenheten?
Kan de tvinga henne att flytta eller köpa ut dem?
Jag hoppas jag även kan få svar på denna fråga och att ni har kvar min tidigare fråga jag ställde den 26/9.
Med vänlig hälsning

Rådgivarens svar

2017-10-16

Hej igen, givetvis har vi kvar din tidigare fråga, här är en länk till den.

Andelsbestämning vid dold samäganderätt

Om det föreligger en dold samäganderätt mellan två personer i parförhållande är det inte säkert att båda parterna äger lika mycket. Det finns en presumtion om att delägarnas andelar är lika stora men den kan i vissa fall brytas, så att andelarna bestäms baserat på delägarnas ekonomiska insatser vid köpet. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2012 s. 377 behandlat frågan och uttalat att bedömningen ska göras utifrån flera olika faktorer, t.ex. ”den samägda egendomens art, användningsändamål och värde, liksom till parternas ekonomiska bidrag, andra insatser, ansvar för lån som tagits upp för att betala egendomen och parternas ekonomiska sammanflätning i övrigt.” Då jag inte känner till alla omständigheterna kring förvärvet är det svårt att göra en bedömning kring hur andelarna ska bestämmas.

Den andelen som man kommer fram till att sambon har ägt i lägenheten, är en del av hans kvarlåtenskap och tillfaller hans dödsbo. Det kommer då att uppstå ett samägandeförhållande mellan din mamma och hennes sambos arvingar.

Samägande av bostadsrätten

Samägande regleras i lagen om samäganderätt (SamL). Delägare är fria att förfoga över sin egen andel i egendomen men för att förfoga över egendomen i sin helhet krävs samtliga delägares samtycke enligt 2 § SamL. Om arvingarna skulle vilja sälja sin andel kan de alltså göra det men det kan vara svårt att få ut ett bra pris på en andel av en bostadsrätt när det är en tredje part som äger resterande del. Det bästa vore i det här fallet, om din mamma vill bo kvar i lägenheten, att hon och arvingarna kommer överens om att hon köper ut deras ägarandel i bostadsrätten. Kan de inte komma överens finns risken att arvingarna tar till vara på den rätt de har enligt 6 § SamL och söker hos tingsrätten om att bostadsrätten ska bjudas ut på offentlig auktion. Rätten kommer då att förordna om det om inte din mamma kan visa synnerliga skäl för anstånd.

Rätt att begära bodelning

Även om det skulle vara så att din mamma och hennes sambo har samägt lägenheten är det fortfarande bara din mamma i egenskap av kvarlevande sambo som kan begära bodelning (18 § 1 st. sambolagen). Det blir fördelaktigt för henne att begära bodelning om den samboegendom som tillhört hennes sambo är mer värd än den samboegendom som tillhört henne. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, t.ex. möbler och hushållsmaskiner och annat som finns i hemmet (3 och 6 §§ sambolagen). Även om din mamma skulle begära bodelning kvarstår problemet med bostadsrätten. Om din mamma skulle få bostadsrätten på sin lott skulle hon behöva ersätta dödsboet för värdet av dess andel i den, eller så skulle bostadsrätten även i den situationen bli föremål för samägande mellan din mamma och sambons arvingar.

Jag hoppas att du känner dig hjälpt av svaret, har du fler funderingar är det bara att återkomma igen så ska vi försöka besvara dem!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden