Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gäller vid uppsägning av arrende?

Hej, Min fråga gäller sommarbostads arrende. Min sambo och jag bor på en gård som ägs av sambons pappa. Till denna gård tillhör det mark vid vattnet (Vänern). Totalt finns det 3 stugor på marken varav 2 står på ofrigrund. Ett 49-årigt kontrakt skrevs på under 50-60-tal av dåvarande jordägare (sambons pappas pappa som nu inte finns i liv). Personen som arrenderade på 50-60 talet är heller inte i livet utan nu är det generation 2 som arrenderar sommarstugorna. Snart är det aktuellt att generation 3 skall ta över sommarstugorna vilket vi inte är så intresserad av. För att förenkla detta så har alltså det 49-åriga grundarrendet gått ut och ett nytt 5-årigt kontrakt men generation 2 skrivits på men även det har snart gått ut. Jag undrar vad jordägaren har för rättigheter om han vill avsluta arrendena och låta hans barn ta över stugorna? Har jordägaren möjlighet att göra detta och hur går man tillväga?

Rådgivarens svar

2020-09-09

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Bostadsarrende

Frågor om arrende regleras i jordabalken (JB), närmare bestämt kapitel åtta och framåt. Det finns fyra typer av arrende: jordbruks-, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrende. Arrende av sommarbostäder faller under bostadsarrende. Ett sådant avtal kan gälla för en viss tid, minst 5 år, eller för arrendatorns livstid (10 kap. 2 § JB).

För att ett bostadsarrende ska upphöra måste det sägas upp minst ett år innan avtalet går ut. Om avtalet inte sägs upp kommer det automatiskt anses förlängt med 5 år, detta följer av 10 kap. 3 § JB. En uppsägning ska vara skriftlig, är den muntlig måste motparten skriftligen godkänna uppsägningen. Det går bra att skicka uppsägningen i ett rekommenderat brev till motpartens adress. Skickar man brevet med posten måste man även lämna ett exemplar till någon i motpartens hushåll eller på dennes arbetsplats (8 kap. 8 § JB).

Arrendatorns besittningsrätt

Som huvudregeln har arrendatorn en rätt till förlängning av avtalet. Undantagen till denna huvudregel anges i 10 kap. 5 § JB och kallas för besittningsbrytande grunder. Exempel på sådana är bland annat om arrendatorn inte har fullgjort sina förpliktelser eller om jordägaren har befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet. Det blir en avvägning mellan arrendatorns intresse till att behålla huset och jordägarens intresse.

Din situation

Det första ni måste göra är att skriftligen säga upp arrendeavtalet ett år innan avtalet går ut. Gör ni inte det så kommer det automatiskt förlängas i ett år. Det kan vara så att arrendatorn hävdar sin besittningsrätt och då måste ni kunna visa att ni har ett större intresse av stugorna än motparten. Besittningsrätten är ett starkt skydd för arrendatorn men regeln har sitt ursprung i arrendatorns rätt till sin bostad. Då det är fråga om en sommarstuga, och inte en permanentbostad, går det att argumentera för att ni har ett större intresse av stugorna.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga! Har ni ytterligare funderingar eller behöver vidare hjälp i ert ärende är ni varmt välkomna att kontakta en jurist på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden