Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Utsiktsservitut och inskrivning av servitut

Hej

Är i färd med att upprätta ett utsiktsservitut. Jag är ägare av två fastigheter och skall nu sälja den ena. Tänker då utfärda ett utsiktsservitut som garanterar min  kvarvarande fastighet en utsikt för all framtid. Läste ert pedagogiska inlägg om utsiktsservitut och har med Nacka kommuns mall skrivit ihop ett servitut. Min fråga är nu vart skall detta inlämnas och registreras. Dvs hur går jag nu vidare.
 

Rådgivarens svar

2018-08-02

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Allmänt angående servitut

Bestämmelser om servitut finns i 14 kap jordabalken (JB). Ett servitut är en rätt för en viss fastighet, den härskande fastigheten, att använda en annan fastighet, den tjänande fastigheten, på ett visst sätt. Ett utsiktsservitut är ett s.k. avtalsservitut. Ett avtalsservitut är ett servitut som bildas genom ett avtal mellan fastigheternas ägare. Ett servitut är förenat med äganderätten av den härskande fastigheten, se 14 kap 3 § JB, och följer därmed med fastigheten när denna överlåts.

Formalavtal

Ett avtalsservitut är ett s.k. formalavtal. Att ett avtal är ett formalavtal innebär att avtalet måste innehålla vissa moment för att avtalet och därmed servitutet ska vara giltigt. De formella kraven för ett avtalsservitut finns i 14 kap 5 § JB. Ett servitut ska upplåtas skriftligt av den tjänande fastighetens ägare. I handlingen ska den härskande och den tjänande fastigheten anges samt ändamålet med upplåtelsen. Att den härskande och den tjänande fastigheten ska anges innebär att fastigheternas fullständiga beteckningar ska finnas med.

I ditt fall är ändamålet med servitutet ett servitut på fri sikt. Ägaren av den tjänande fastigheten lovar i sådana fall att inte bebygga eller plantera den tjänande fastigheten på ett sådant sätt att den härskande fastighetens utsikt skyms.

De materiella kraven på ett servitut framgår av 14 kap 1 § JB. Där anges att ett servitut får upplåtas i en fastighet till förmån för ägaren till en annan fastighet om servitutet är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning. Med detta menas en ändamålsenligt markanvändning från allmän synpunkt. Det räcker med att upplåtelsen regelmässigt eller typiskt sett främjar en ändamålsenlig markanvändning. Ett servitut får även inte innebära ett totalt ianspråktagande av den tjänande fastigheten. Servitutet ska innebära en rätt att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk den tjänande fastigheten. Slutligen ska servitutet avse ett ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten.

Vad avser utsiktsservitut utgör ett sådant servitut främst en negativ förpliktelse. Servitutet kan då innebära att den tjänande fastigheten inte får plantera en viss typ av träd, att växtligheten ska hållas till en viss maxnivå vad avser längd samt att byggnader på fastigheten inte får överstiga en viss maxlängd.

Inskrivning av servitut

Ett avtalsservitut ska registreras i fastighetsregistret hos Lantmäteriet. Skrivs inte ett avtalsservitut in hos Lantmäteriet blir servitutet inte officiellt utan gäller endast som ett nyttjanderättsavtal mellan de två parter som har ingått avtalet. Om du vill få ett avtalsservitut inskrivet i fastighetsregistret ska du ansöka om inskrivning hos Lantmäteriet. Inskrivning sker genom en skriftlig ansökan till fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. Ansökan ska innehålla avtalsservitutet i original. Lantmäteriet rekommenderar även att skicka med en enkelt karta eller skiss över fastigheten där det aktuella servitutet ska gälla.

Är ni i behov av ytterligare hjälp är ni varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,
Sofia

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden