Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning/avhysning vid muntligt hyresavtal

Hej!
Det är såhär att jag har låtit en vän bo hos mig pga att hen själv hade någon bostad. Vi har inte skrivit något kontrakt eller liknande. Hen har bott hos mig sen i november och inte betalat något alls till mig. Vi har nu blivit osams och jag har bett hen att lämna lägenheten. Det gjorde hen men säger att jag inte har rätt att be hen flytta utan avhysning. Hen står skriven på min adress och därför påstår hen att jag inte har rätt att be hen flytta.
Hur ligger det till egentligen?

Rådgivarens svar

2020-04-13

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i er situation.

Av din fråga framgår det inte om det gäller uthyrning av en bostadsrätt eller en hyresrätt. Om det är en bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad i första hand (om det är första gången du hyr ut lägenheten) och hyreslagen (12 kap. jordabalken) i andra hand. Om det är en hyresrätt gäller hyreslagen.

Det finns inga formkrav för hyresavtal utan även muntliga avtal är giltiga. Däremot är överenskommelsen i ett muntligt avtal svårare att bevisa. 

Lagen om uthyrning av egen bostad
Vid uppsägning enligt lagen om uthyrning av egen bostad gäller att hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla när hyrestiden löpt ut, men det får också sägas upp innan detta. Uppsägningstiden är 1 månad för hyresgästen och 3 månader för hyresvärden, och kan inte kan avtalas bort till nackdel för hyresgästen (3 § lagen om uthyrning av egen bostad).

Hyreslagen - obestämd/bestämd tid
Vid uppsägning enligt hyreslagen gäller ett hyresavtal på obestämd tid om inget annat har avtalats. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Uppsägning ske senast tre månader i förväg (12 kap. 4 § 1 st JB).

Om ni har ingått ett hyresavtal på bestämd tid, upphör avtalet att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat har avtalats. Om hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska dock avtalet alltid sägas upp för att uppgöra att gälla (12 kap. 3 § 2 st JB).

En uppsägning ska vara skriftlig, om hyresförhållandet varat längre än tre månader i följd (12 kap. 8 § första stycket JB). Hyreslagens regler är tvingande till hyresgästens fördel vilket innebär att ett villkor i ett hyresavtal som är till nackdel för hyresgästen är ogiltigt om hyresgästen invänder mot det.

Avhysning
Avhysning/vräkning är aktuellt först om din hyresgäst vägrar att flytta. Avhysning förutsätter att du har sagt upp hyresgästen och att uppsägningstiden har löpt ut, eller att hyresgästen åsidosatt sina skyldigheter enligt hyresavtalet - t.ex. inte betalat avtalad hyra eller vanvårdat lägenheten (12 kap. 42 § JB). Du vänder dig till kronofogdemyndigheten med en skriftlig ansökan om sk. handräckning (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning), där du anger ditt yrkande (att hyresgästerna ska utflyttas) och grunden för det (att avtalet har upphört). Observera att hyresgästerna har möjlighet att bestrida din begäran om handräckning och ert ärende kan lämnas över till tingsrätten för prövning av frågan (33–34 § samma lag). Ansökan om avhysning kan du göra här.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är uppsägningstiden för hyreslägenheter beroende av om det rör sig om ett hyresavtal på obestämd eller bestämd tid, hur länge hyresförhållandet har varat samt vad du och hyresgästen kommit överens om. Kom ihåg att hyreslagen är till hyresgästens fördel och därmed är det endast din hyresgäst som med bindande verkan kan komma med villkor som avviker från gällande lagstiftning. Om hyresavtalet ingåtts på obestämd tid kan du säga upp avtalet och detta ska göras skriftligen. Hyresavtalet upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från dagen för uppsägning. Om du och din hyresgäst kommit överens om en längre uppsägningstid än vad som gäller enligt 12 kap JB är det dock den uppsägningstiden som gäller.

Om din hyresgäst vägrar flytta kan du ansöka om avhysning hos Kronofogden. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du skulle behöva ytterligare upplysningar eller hjälp är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet eller så kan du boka tid hos en av våra skickliga familjejurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden