Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av inneboendes hyresavtal

Hej!
Vad gör jag om min inneboende vägra skriva under uppsägningen av sitt rum?
Hon har bott sen 8/11-19.
Stämmer det att jag kan vräka henne direkt? Redan nu på mån 27/1-20. Eftersom hon bott mindre än 3 mån. Då gäller väl inte 3 mån uppsägning? 

Rådgivarens svar

2020-01-27

Hej och tack för att du vände dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation. 

Rättslig reglering inneboende

Den rättsliga regeringen för inneboende och hyresgäster hittas i jordabalkens tolfte kapitel och i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Eftersom det inte framkommer i frågan i vilken situation som lägenheten hyrs ut så görs en genomgång på båda situationerna.

Privatuthyrningslagen gäller i de situationen hyresvärden hyr ut en bostadstadslägenhet eller en del av en bostadslägenhet utanför näringsverksamhet för annat syfte än fritidsändamål (1§ privatuthyrningslagen). Lagen gäller inte om hyresvärden hyr ut en hyresrätt i andra hand. Om flera lägenheter är upplåtna av hyresvärden är det enbart för den första lägenheten lagen är tillämplig. Om privatuthyrningslagen inte är tillämplig på din situation är det jordabalkens tolfte kapitel som är tillämplig. 

Om det inte finns några bestämmelser i privatuthyrningslagen gäller istället bestämmelserna i tolfte kapitlet jordabalken (1§ 2st. privatuthyrningslagen)

Skriftlig uppsägning

Det finns inga regler om hur uppsägningen ska gå till i privatuthyrningslagen, då gäller bestämmelserna i tolfte kapitlet i jordabalken (1§ 2st. privatuthyrningslagen). En uppsägning ska vara skriftlig om avtalet har varat längre än tre månader (12:8 1st. jordabalken). Har hyrestiden varat mindre än tre månader kan uppsägningen vara muntlig om hyresgästen säger upp hyresavtalet om hyresvärden skriftligen erkänner uppsägningen. Uppsägningen ska delges den som söks för uppsägningen, i detta fallet ska den inneboende delges uppsägningen (12:8och 8:8 jordabalken). Delgivningen får inte ske till någon annan än den inneboende och uppsägningen får inte heller lämnas i eller i anslutning till den inneboendes hemvist. Detta innebär att delgivningen måste ske till den inneboende. Det finns inget krav på att den inneboende ska skriva under uppsägningen, däremot kan det vara bra att kunna bevisa att delgivningen har skett.

Uppsägningstid

Om privatuthyrningslagen är tillämplig får hyresvärden säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen, om längre tid inte har avtalats (3§ 2st. privatuthyrningslagen). Avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen är utan verkan, vilket innebär att det inte går att avtala om kortare uppsägningstid än tre månader (2§ privatuthyrningslagen). Detta gäller både om hyrestiden är på bestämd eller obestämd tid.

Om privatuthyrningslagen inte är tillämplig så gäller bestämmelserna i jordabalken som säger att ett hyresavtal som gäller på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla (12:3 1st. jordabalken). Vid uppsägning av bostadslägenhet är uppsägningstiden tre månader (12:4 1st. 1p. jordabalken). 

Ett hyresavtal som gäller på bestämd tid upphör att gälla när hyrestiden går ut, har hyrestiden varat längre än nio månader måste man dock säga upp hyresavtalet (12:3 2st. jordabalken). Det går också att säga upp ett hyresavtal som är på bestämd tid, är hyrestiden bestämd till minst två veckor och max tre månader är uppsägningstiden en vecka. Är hyrestiden bestämd till längre än tre månader så är uppsägningstiden tre månader (12:4 2st. 1p. jordabalken). Tidsintervallerna gäller datumen som står på avtalet och inte hur länge den inneboende faktiskt har bott i lägenheten.

Besittningsskydd

Viktigt att påpeka är att hyresgästen enligt 12:46 jordabalken har ett besittningsskydd, då har hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenhet och rätt till förlängning av hyresavtalet. Detta innebär att hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten även om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet, hyresvärden kan därför inte säga upp hyresavtalet utan anledning. För att bryta besittningen måste någon besittningsbrytande grund vara uppfylld. Några besittningsbrytande grunder är om hyresgästen inte betalar hyran i tid, om hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i hög grad (12:46 jordabalken), om hyresrätten är förverkad (12:42 jordabalken) osv.

Om privatuthyrningslagen är tillämplig finns det inget besittningsskydd utan hyresvärden får säga upp hyresrätten utan att den är förverkad (3§ 2st. privatuthyrningslagen). Det krävs därför ingen besittningsbrytande grund för att säga upp hyresavtalet.

Din situation

Om din inneboende inte vill skriva under uppsägningen så kan du delge henne uppsägningen. Din inneboende behöver inte skriva under uppsägningen men det kan vara bra om du kan bevisa att delgivning har skett. 

Uppsägningstiden är beroende på vilken lag som gäller och hur länge som hyresavtalet säger att din inneboende ska bo där. Om privatuthyrningslagen är tillämplig är uppsägningstiden minst tre månader, om ni inte har avtalat om någonting annat. Detta gäller oberoende av hur länge som din inneboende har bott där. Om privatuthyrningslagen inte är tillämplig så gäller bestämmelserna i jordabalken. Här är uppsägningstiden beroende på om hyrestiden är bestämd eller obestämd. Om hyrestiden är bestämd till mindre än tre månader så är uppsägningstiden en vecka, men är hyrestiden bestämd till mer än tre månader eller om hyrestiden är på obestämd tid så är uppsägningstiden tre månader. Detta innebär att du inte kan vräka din inneboende med omedelbar verkan. Om det är jordabalken som blir tillämplig på ert hyresavtal så kan det också finnas ett besittningsskydd som innebär att du inte kan säga upp hyresavtalet om det inte finns starka skäl till att göra det, din inneboende kan ha rätt att få hyresavtalet förlängt även om du vill säga upp hyresavtalet. Jag kan inte svara på hur det är i din situation eftersom jag inte har all information. 

Rekommendation

Du kan delge din inneboende uppsägning av hyreskontraktet, det bästa vore om du kunde dokumentera att du har gjort detta ifall det blir fråga om bevisning i senare fall. Du kan inte vräka din inneboende med omedelbar verkan, även om din inneboende inte har bott i lägenheten i mer än tre månader så är uppsägningstiden fortfarande tre månader. Men eftersom jag inte har tillgång till all information så kan jag inte svara med säkerhet på vilka regler som gäller och huruvida din inneboende har besittningsrätt eller inte. Därför rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist för att få svar på vad som gäller i din situation och hur du går vidare. Här kan du få kontakt med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist till fast pris.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden