Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av bostadsrätt

Hej,
vi har en bostadsrätt som vi har haft ca 2 år nu. Vi har varit lite försenad med att betala avgifter men har nu betalt allt som vi var i dröjsmål med (ca 3 månader) och det finns inga obetalda avgifter. Bostadsföreningen hotar nu ändå att ta över lägenheten och att vi måste flytta ut. Har de rätt att göra så? Vad kan vi göra?

Rådgivarens svar

2018-03-28

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Frågor om vräkning av bostadsrättshavare regleras i bostadsrättslagens sjunde kapitel.

Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgifter
En bostadsrättsförening har i enlighet med 7 kap. 14 § bostadsrättslagen rätt att ta ut olika avgifter, däribland årsavgift för den löpande verksamheten, avgift för andrahandsupplåtelse med mera. Årsavgiften brukar delas upp i mindre belopp och istället betalas månadsvis. Grunden för avgifterna och när de ska betalas brukar anges i bostadsrättsföreningens stadgar eller i bostadsrättens upplåtelseavtal.

Förverkande av nyttjanderätt & uppsägning
Nyttjanderätt till en bostadsrättslägenhet som har tillträtts kan enligt punkterna i 7 kap. 18 § bostadsrättslägen komma att förverkas.

Nyttjanderätten förverkas om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift mer än två veckor (eller längre tid om det står i stadgarna) efter att ha mottagit en betalningspåminnelse från bostadsrättsföreningen (punkt 1 i 7 kap. 18 § bostadsrättslagen).

Nyttjanderätten för en bostadslägenhet är likaså förverkad om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse mer än en vecka efter förfallodagen (punkt 1a i 7 kap. 18 § bostadsrättslagen).

Om nyttjanderätten är förverkad får bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Uppsägningen måste göras skriftligen.

Undantag från förverkande av nyttjanderätten
Även om en förverkandegrund föreligger, kan en bostadsrättshavare slippa undan förverkande av nyttjanderätten i vissa fall. Nyttjanderätten förverkas inte om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse (7 kap. 19 § bostadsrättslagen).

Vad som utgör “ringa betydelse” står inte helt klart. En sent betald årsavgift har i vissa avgöranden ansetts vara av sådan ringa betydelse att förverkande inte har skett. I andra fall har en sent betald årsavgift inte ansetts vara av ringa betydelse. Avgörande för bedömningen verkar vara om dröjsmålet enbart har varit en engångsföreteelse eller om det skett vid upprepade tillfällen, samt om det har medfört att bostadsrättsföreningen har utsatts för en ekonomisk risk.

Möjlighet till rättelse
En bostadsrättshavare får inte heller sägas upp till avflyttning på grund av någon av grunderna i punkterna 1 och 1a i 7 kap. 18 § bostadsrättslagen om denne dessförinnan vidtar rättelse och betalar avgifterna. Detta följer av 7 kap. 21 § bostadsrättslagen.

Om föreningen säger upp en bostadsrättshavare för att han eller hon inte har betalat sin årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse i rätt tid får han eller hon inte heller vräkas om avgiften betalas senast tre veckor från uppsägningen (stadgarna kan dock ange längre tid). I samband med uppsägningen måste även bostadsrättsföreningen ha underrättat socialnämnden om uppsägningen och ha informerat bostadsrättshavaren om möjligheten att få tillbaka lägenheten om denne betalar inom treveckorsfristen. Uppsägningen är annars ogiltig (7 kap. 23 § bostadsrättslagen).

Vad som har sagts ovan om 7 kap. 23 § bostadsrättslagen gäller dock inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillfällen inte betala årsavgiften eller avgiften för andrahandsupplåtelse, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten.

Sammanfattning och råd
En bostadsrättshavares nyttjanderätt kan komma att förverkas vid betalningsdröjsmål. Bostadsrättsföreningen har då möjlighet att vräka bostadsrättshavaren.

I bostadsrättslagen finns dock ett skyddsnät till bostadsrättshavarens fördel. Bostadsrättsföreningen får till exempel inte vräka bostadsrättshavaren i ringa fall. Eftersom jag inte vet om samtliga omständigheter i ert fall kan jag inte avgöra om era betalningsdröjsmål skulle bedömas vara av ringa betydelse eller ej. Det går säkert att argumentera åt båda håll och för att avgöra det behöver ni närmare vägledning av en jurist.

Bostadsrättsföreningen får inte heller säga upp en bostadsrättshavare till avflyttning om denne dessförinnan har vidtagit rättelse och betalat in avgifterna i tid. Det låter som att ni nu redan har vidtagit rättelse och betalat avgifterna innan bostadsrättsföreningen har hunnit säga upp er. Bostadsrättsföreningen får därför inte säga upp er nu.

Skulle de nu rikta en uppsägning mot er så råder jag er därför att bestrida den. Bostadsrättsföreningen måste då vända sig till allmän domstol för att kunna säga upp er. Ni kan också vända er till hyresnämnden som kostnadsfritt medlar i den här typen av tvister innan de har kommit upp till domstol.

Hoppas att ni fick svar på era funderingar! Behöver ni hjälp i er tvist med bostadsrättsföreningen är ni välkomna att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden