Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Underhållsskyldighet i fråga om officialservitut

Hej. I köpeavtalet från 1969 för vår avstyckade fritidstomt framgår att vi har ett officialservitut att nyttja bef utfartsväg över stamfastighetens tomt, ca 2 km.
Vad gäller för stamfastighetens  ansvar för utfartsvägens skick? Jag har för mig att vägen skall minst ha det underhållsskick som förelåg vid tillträdet 1969. De senaste åren har stamfastigheten använt mycket grov makadam på vägen , vilket har orsakat punkteringar. 

Vi har även ett officialservitut att med ensamrätt nyttja en på stamfastighetens strand belägen  bef brygga. Är stamfastigheten skyldig att på sin bekostnad för all framtid underhålla och nyinvestera i bryggan, eller har denne rätt att ensidigt besluta om rivning när bryggan är utrangerad

Med vänlig hälsning,

Rådgivarens svar

2019-01-10

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Underhållsskyldighet gällande officialservitut

Du skriver i din fråga att det rör sig om ett officialservitut. Dessa bildas av Lantmäteriet i en så kallad fastighethetsreglering och regleras i fastighetsbildningslagen. Den andra typen av servitut kallas avtalsservitut. Dessa bildas genom avtal mellan två parter och regleras i jordabalken.

Parterna i ett servitutsförhållande kallas härskande och tjänande fastighet. Den tjänande fastigheten är den som så att säga upplåter sin fastighet (eller delar av den) medan den härskande fastigheten är den som nyttjar den tjänande fastigheten.

Gällande underhållsskyldighet säger lagen följande:

Utan stöd av överenskommelse mellan ägaren av den härskande fastigheten och ägaren av den tjänande fastigheten får servitutet inte innefatta skyldighet för den senare att underhålla väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet.

Alltså, om ni inte har avtalat om det, så har inte den tjänande fastigheten (den fastighet som upplåter) någon skyldighet att underhålla varken väg eller brygga (annan anläggning). Det finns således ingen lagstadgad skyldighet för den tjänande fastigheten att underhålla, men det är möjligt att avtala om detta. Finns det inget avtal så kan den tjänande fastigheten som jag ser det låta både vägen och bryggan förfalla.

Bryggan får inte rivas, om det innebär att du hindras från att nyttja ditt servitut. Detta torde vara fallet så länge som bryggan är i användbart skick. Då får alltså ägaren inte riva den. Om däremot bryggan förfaller så att du inte längre kan nyttja den, av säkerhetsskäl. Då torde ägaren kunna riva den utan att inskränka din rätt att nyttja bryggan (eftersom att du helt enkelt då inte kan nyttja den).

Jag hoppas att det var svar på din fråga, även om det kanske inte var de svar du hade hoppats på. Om du har någon ytterligare fundering är du välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden