Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Underhåll för nyttjande av officialservitut

 Hej Jag bor på landet. Över min tomt går en 50m lång, 2m bred väg upp till en grusgrop. Vägen ligger 20m från mitt hus och begränsas av träd på bortre sidan. Träden, rönn, asp, 2-8m höga utgör min skärm/avgränsning mot grannen. Min grannfastighet har bytt ägare, den nye ägaren vill använda sandtaget, han har ett officialservitut och är således härskande. I servitutet står det rätt att nyttja utfart från grusgrop, inget annat. Skogsbolaget han anlitat som var här frågade om de kunde ta några nedhängande grenar och jag sa att visst, grenar, inga träd, då vill jag vara med. Servitutsinnehavaren har inte frågat alls. Så en morgon var det någon här och fällde träden ca 10st. Servitutsinnehavaren säger att det är hans rätt att röja vägen för lastbil, 3m +0,5m på vardera sida dvs 4m, vilket de gjort, gott och väl. Servitutsinnehavaren säger att det i servitutsrätten ingår rätten att röja sly och ta bort grenar inom vägområdet så att vägen kan tjäna det ändamål den avser, nämligen utfart.
 Försvaret från skogsbolaget var att vill man ha bort en gren fäller man trädet. Man tar inte bort grenar. De säger att träden är sly, men 7-8m träd är inte sly.  Jag behövde träden och det var en mycket charmig liten skogsväg. Nu är det ett gigantiskt hål i min tomt. Om man mäter på lantmäterikartan är vägens bredd 3,3m. Alltså, min fråga, ingår det verkligen i hans servitutsrätt att fälla träd och röja sly utan överenskommelse med mig? Tacksam för svar

Rådgivarens svar

2019-04-06

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga! Nedan redogörs för innebörden av ett officialservitut, hur man avgör befogenheterna och utövningsområdet för den härskande fastigheten, samt för vem som ska svara för underhållet av en väg som omfattas av ett servitutsavtal.

Ett officialservitut har skapats genom ett myndighetsbeslut och är en begränsad rätt för den härskande fastigheten att i ett visst hänseende taga den tjänande fastigheten i anspråk. Det är i detta fall fråga om ett så kallat positivt servitut. Ett sådant medför en rätt för den härskande fastigheten att nyttja den tjänande fastigheten på ett sätt som påverkar denna enligt vad som inte skulle ha varit tillåtet enligt grannelagsrätten. Det kan till exempel ansetts kunna röra sig om buller eller rätt att släppa ut rök.

Utövningsområdet och befogenheterna för servitutet framgår av fastighetsbildningsbeslutet. Området definieras normalt sett på en karta, varpå de mer ingående befogenheterna definieras enligt löpande text. 

Av vad som framkommer enligt de presenterade omständigheterna framgår att servitutsavtalet rör rätt att nyttja utfart från grusgrop. Vidare framkommer att grannen mot din vilja har låtit fälla vissa träd för att röja vägen för lastbil. Skötsel av väg är att definiera som underhåll. Vem som ansvarar för underhållet av vägen framgår normalt sett av inskrivningen av servitutet. Vanligtvis är det inte möjligt att ålägga den tjänande fastigheten några skyldigheter i detta hänseende. När det kommer till underhåll av väg föreligger dock undantag. Om det framgår uttryckligen att det är den tjänande fastigheten som ska svara för underhållet så är det därför denne som ska stå för skötseln av vägen. 

Rätten och skyldigheten till underhåll förutsätter att det är nödvändigt för nyttjandet av servitutet på ett för den härskande fastigheten ändamålsenligt sätt. Om det förhåller sig på det sättet att det är nödvändigt för nyttjandet av vägen så kan ägaren till den härskande fastigheten fälla träden utan att be den tjänande fastigheten om lov. 

Under förutsättning att det var behövligt för att kunna komma fram med lastbil på vägen och att det inte är särskilt föreskrivet att den tjänande fastigheten ska svara för underhållet av vägen ingår det alltså i officialservitutet att underhålla vägen på ett sådant sätt.

Om det inte kan sägas vara nödvändigt för att kunna använda den härskande fastigheten på ett ändamålsenligt sätt, eller om det var den tjänande fastigheten som skulle stå för underhållet av vägen enligt inskrivningen, så har ägaren till den härskande fastigheten gjort mer än vad som är tillåtet enligt servitutet. Ägaren till den härskande fastigheten ska se till att den tjänande fastigheten inte betungas mer än nödvändigt. Om ägaren till den härskande fastigheten går utöver vad som är tillåtet åligger det denne att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts samt ersätta sådan skada som har uppstått.

Sammanfattningsvis är min bedömning att det ligger i officialservitutets syfte att hålla utfarten bruklig, det vill säga rensa träd, sly och grenar som förhindrar utövandet av servitutet. Under förutsättning att detta inte ska skötas av ägaren till den tjänande fastigheten kan det göras utan särskild överenskommelse. Dock ska sägas att detta aldrig får bli onödigt betungande för den tjänande fastigheten. Att träden upplevs som charmiga är inte i sig tillräckligt för att hindra utövandet av ett servitut. Om det kan påvisas att utfarten hade varit brukbar utan att fälla träden så ska skadan som uppkommit genom den onödigt betungande åtgärden ersättas av ägaren till den härskande fastigheten. I sådant fall ska i sista hand talan drivas i allmän domstol. Det är den som påstår något som ska styrka detta (bevisbördan), varför det i sådant fall skulle bli du som behövde visa att vägen var fullt framkomlig innan åtgärderna. 

Med vänlig hälsning,

Adam Ask

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden