Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tvistemål mellan hyresvärd och hyresgäst

Hej,
Jag bor i en villa med 3 lägenheter i. De andra 2 hyr jag ut. En hyresgäst flyttade ut och lämnade lägenheten så pass förstörd så att den måste totalrenoveras. Offert som jag fick från en hantverkare angående reparationer för skador är på ca 90 000 kr. Jag försökte få någon advokat firma här att åta sig målet men ingen hade tid eller kompetens i ämnet. En ville, men när jag presenterade målet i sak fick jag besked att de inte kunde för de var jäviga på något sätt.
Slutligen, då jag var rädd att ärendet kunde preskriberas, lämnade jag själv in stämningsansökan.
Hyresgästen har flyttat ut den 7/11 och jag lämnade in stämningsansökan till Jönköpings tingsrätt den 15/12. Jag skrev att jag tycker att processen kan lösas skriftligen, då det finns gott med bildbevis. Dock har jag vittnen om processen måste till förhandling.
Jag tänkte på att det tar längre tid med förhandling.

Jag här en pågående skriftlig process med samma hyresgäst, inför samma tingsrätt, för ahysning, som nu borde leda till en dom. Avhysningsdelen har jag i den senaste svarsmålet lagt ner men jag försöker fortfarande få någon skadestånd för den 2 månader sena utflyttningen samt rättegångskostnader.
Att ingen advokat ville åta sig målet var kanske för att den ursprungliga offerten, av en städfirma, för sanering (av urinlukten (de hade hundar och katter)) bortforslande av kvarlämnade möbler och städning, var på ca 17 000. De sa att det var ekonomiskt oförsvarbart då advokat kostnader lätt kunde bli på 20 000, och dessa var inte säkert att den svaranden blir tvungen att betala. Men den städfirman reserverade sig för att urinlukten i och med saneringen skulle försvinna och hänvisade till hantverkare.
Så det blev en annan, känd av både den svaranden och mig, som utförde en grundlig besiktning och förslag på åtgärder. Dock också med en reservation för urinlukten.
Jag använde båda offerter som bevis och yrkade på skadestånd enligt den större summan.
Jag yrkade också för en månads hyra, för uppsägning + rättegångskostnader.

Vad jag i nuläget vill är att ni hjälper mig med råd om hur föra processen (den nya alltså) vidare.
Jag skulle kunna vidarebefordra till er korrespondensen mellan mig och tingsrätten (dvs den svaranden) och ni skulle kunna ge mig tips om hur gå rätt till väga.Vad tycker ni?
 

Rådgivarens svar

2018-01-31

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Jag beklagar att du har hamnat i den här situationen med en besvärlig hyresgäst och ska försöka hjälpa dig så gott jag kan. Som jag förstår din fråga vill du veta hur du ska föra tvisteprocessen vidare. Regler för detta hittar du i rättegångsbalken (RB).

Särskilda regler om förenklade tvistemål

Det första som behöver fastställas är vilket belopp stämningen gäller eftersom det styr hur processen går till och huruvida du kan få betalt för rättegångskostnader eller ej om du vinner. För tvister som gäller belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp ska tingsrätten på eget initiativ (ex officio) handlägga tvistens om ett förenklat tvistemål (FT-mål). Prisbasbeloppet är för närvarande 45 500 kronor (2 kap. 7§ socialförsäkringsbalken). Om ditt yrkade belopp i stämningsansökan understiger 22 750 kronor så kommer tvisten behandlas som ett FT-mål, i annat fall behandlas det som ett vanligt tvistemål.

I ett FT-mål består rätten av en lagfaren domare (1 kap. 3d§ RB), medan det i vanliga tvistemål kan vara en eller tre lagfarna domare (1 kap. 3§ RB). När det gäller möjligheten att få betalt för sin rättegångskostnader är huvudregeln i svensk rätt att vinnaren får sina rättegångskostnader betalda av den förlorande parten (18 kap. 1§). För FT-mål är dock möjligheten att få rättegångskostnader mer begränsade. I 18 kap. 8a§ RB framgår i detalj vilka kostnader som parterna kan yrka på, det gäller: en timmes rättslig rådgivning enligt rättshjälpstaxan (1345 kr), ansökningsavgift till domstolen (900kr), rese- och boendekostnader med anledning av förhandlingen för part och för ombud, kostnader för vittnesbevisning samt kostnader för översättning av handlingar.

Mitt råd till dig är att du försöker ta reda på om det är ett FT-mål tvisten rör sig om eller ett vanligt tvistemål. Det är svårt för mig att avgöra eftersom du inte angett hur stort belopp du yrkar på totalt. Om tvisten gäller ett vanligt tvistemål kommer du ha större möjlighet att använda dig av juridisk hjälp, eftersom att du kan förvänta dig att motparten får betala för hela kostnaden om du vinner. Om det gäller ett FT-mål kan du endast få betalt för en timmes rättslig rådgivning, det kommer du inte långt med.

Om bevisning och bevisbörda i tvistemål

När det gäller bevisning och bevisbörda i tvistemål råder principen om fri bevisvärdering och fri bevisprövning (35 kap. 1§ RB). Principen innebär att parterna får lägga fram vilken bevisning som helst så länge den är relevant för målet, och det står rätten fritt att bedöma värdet av den bevisning som läggs fram. Den som har bevisbördan i tvistemål är den som påstår något. Den som yrkar på skadestånd har exempelvis bevisbördan för att motparten har orsakat skadan. Lyckas parten inte lägga fram tillräckligt övertygande bevisning kommer denne förlora tvisten. Beviskravet är för det mesta sannolikt, alltså betydligt lägre än vad det är i brottmål.

I ditt fall är det viktigt att tänka på att du måste bevisa att hyresgästen orsakat dig de kostnader som du yrkar på. Du har bevisbördan för dem, inte hyresgästen. Som bevisning kan du använda dig av allt som kan övertyga rätten, det kan vara fakturor, offerter m.m. Om du har bilder, videofilmer eller ljudupptagning genom inspelade samtal kan det också vara värt att ta med. Alla medel är tillåtna!

Förlikning eller domslut?

De flesta tvister slutar inte med att domstolen förkunnar en dom utan de avgörs utanför rättegångssalen genom en förlikning. Oftast är det lättare att förlikas om man inte har ett starkt emotionellt band till det frågan gäller. I ditt fall vill du få ersättning för de ekonomiska skador motparten har orsakat dig. Även om du inte anlitar ett juridiskt ombud så kommer tvisten ta mycket tid från dig. Dessutom finns det alltid en viss grad av osäkerhet till hur domen kommer falla. Det kan vara två skäl till att försöka hitta en förlikning med hyresgästen. En förlikning kommer troligen innebära att du får mindre i ersättning än vad du yrkat på, men det kan leda till att du i vart fall får något betalt och dessutom behöver du inte lägga ned ytterligare tid på att processa i domstol. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du fortfarande är i behov av hjälp med ditt ärende kan du vända dig till någon av våra jurister. Du kommer i kontakt med dem här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden