Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tvist om deposition mellan hyresvärden och hyresgästen

Hej!
Jag hyrde en liten lägenhet under 3 månader och 7 dagar och betalade en hyresdeposition vid inflyttningen på en månadshyra till hyresvärdens konto, vi var överens muntligt vid kontraktsskrivandet att depositionen skulle vara "sista månads hyra", jag betalade därför inte in något mera än 2 månader och 7 dagars hyra utöver depositionen. Hyresvärden hade glömt ta upp detta med deposition i kontraktet och jag fick därför honom att skriva för hand på mitt ex "hyresdeposition- en månadshyra, åter vid utflytt". Jag har därmed överfört till honom motsvarande 3 månader och 7 dagars hyra, men när jag nu flyttat ut hävdar hyresvärden att han skulle ha in sista månadshyran också och därmed suttit inne med depositionen (haft upper hand) som då jag skulle tvingats förlita mig på att få tillbakabetalt. Lägenheten är tillbakalämnad hel och ren vilket jag dokumenterat med bilder och videos, inga krav har rests kring tillbakalämnandet till mig. Nu har hyresvärden gått via kronofogden till Tingsrätten där det ska avgöras. Mycket märklig situation att vara i efter utflytt, jag har betalat motsvarande hyrestiden men hyresvärden kräver denna upper hand. Vad är det troliga utfallet i tingsrätten? Om jag förlorar vad kan jag utöver de 5650kr saken gäller komma att få betala?

Rådgivarens svar

2020-01-03

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Hyreslagen

Det finns inte någon specifik regel som handlar om deposition i hyreslagen. I 12 kap. 24 § jordabalken (JB) regleras hyresgästens skyldighet att väl vårda lägenheten under hyrestiden. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Deposition

Hyresvärden tar oftast ut en deposition innan hyresgästen flyttar in. Syftet med depositionen är att den ska täcka eventuella kostnader för skada som hyresgästen orsakar. Depositionen kan också användas om hyresgästen inte betalar hyran. Om hyresgästen sköter sig och tar hand om lägenheten samt betalar sina hyror i tid, ska hyresgästen få tillbaka hela depositionen vid utflyttning.

Rättegångskostnader

Huvudregeln finns i 18 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Den som förlorar ett mål ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. I praktiken innebär det att den förlorande parten måste stå för sina egna kostnader och motpartens kostnader. Vad som utgör ersättningsgilla rättegångskostnader regleras i 18 kap. 8 § RB och är kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande samt arvode till ombud eller biträde om kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Kostnad för arvode till ombud och biträde är oftast den största ersättningsposten.

Din situation

Det som du och hyresvärden har kommit överens om i hyresavtalet gäller och är bindande. Det finns inga formkrav för hyresavtal och det innebär att både skriftliga och muntliga hyresavtal är giltiga. Ur bevissynpunkt är skriftliga överenskommelser att föredra eftersom det är lättare att bevisa vad parterna har kommit överens om. Om du förlorar målet blir du tvungen att stå för dina egna kostnader för t.ex. advokat och även för motpartens kostnader. Vad det troliga utfallet blir i tingsrätten kan jag tyvärr inte uttala mig om eftersom tingsrätten värderar bevisningen och gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i målet.

Rekommendation

Om du vill gå vidare med detta ärende så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister som kan agera ombud för dig. Juristen kommer hjälpa dig att se över ditt rättsskydd och se vilka kostnader som täcks av din hemförsäkring.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden