Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tolkning av hyresavtal

Hej. Vi hyr ut vårt hus till en hyresgäst. Hon har nu meddelat att det läcker in vatten genom taket. Detta beror mest troligt på att taket ej är skottat. På vem ligger ansvaret för skottning av hustaket. Så här står det i kontraktet:
Hyresgästen skall själv ombesörja och bekosta alla på fastigheten belöpande utgifter, såsom uppvärmning,
elström, VA-avgift, sophämtning, sotning, snöskottning, trädgårdsskötsel, telefon etc.
Hyresgästen skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen. Skulle skada inträffa, svarar hyresgästen
härför, om han/hon inte kan visa att han/hon eller någon han/hon svarar för inte är vållande till skadan.
 

Rådgivarens svar

2018-02-20

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Avtalstolkning
För avtal vid uthyrning av bostad gäller avtalsfrihet när det gäller underhåll. Det är alltså parterna som själva bestämmer vem som ska utföra och/eller bekosta olika delar av underhållet. Avgörande för vad som gäller blir alltså vad parterna har avtalat. För att bedöma vad som parterna har avtalat blir det i första hand avgörande vad det står i det skriftliga avtalet – hur parterna har uttryckt sig.

I detta fall synes ni endast ha skrivit att hyresgästen ansvarar för ”snöskottning”, och inte ytterligare preciserad vad detta närmare innebär.

Då det inte finns någon skriftlig reglering är man vid denna situation hänvisad till allmänna avtalsrättsliga principer för avtalstolkning. Man tittar då på bland annat partsavsikt, litteratur, avgöranden från domstol och andra omständigheter. Ytterst är det en domstol som får avgöra hur avtalet ska tolkas och tillämpas.

Vad som innefattas i begreppet ”snoskottning” har, mig veterligen, inte prövats av domstol. Vad som däremot har prövats är begreppet ”snöröjning”, som prövades av domstol i december 2012. Fallet avsåg ett hyresavtal där man kommit överens om att hyresgästen ansvarade för snöröjning – utan att närmare precisera vad detta innebar. Tvist uppkom sedan då hyresgästen inte ville ansvara för att skotta snö från taket. Domstolen kom då fram till att man endast avsett att reglera den snöröjning som behövts för att hyresgästen ska kunna nyttja lokalen, och drog därför slutsatsen att snöskottning på tak inte har något samband med hyresgästens möjlighet att nyttja fastigheten. Det ansågs därför inte ligga på hyresgästen att skotta taket.

Tillämpning i ert fall
Det går inte att rakt av tillämpa denna tolkning på ert fall då det inte rör sig om samma begrepp, och inte heller samma typ av parter. Viss ledning kan dock tas från avgörandet.

Så som begreppet tolkades i detta fall, talar för att det inte ligger på hyresgästen att skotta taket. Avtalstolkning är dock väldigt komplext och jag skulle därför råda er att kontakta en jurist som kan granska ert avtal i helhet och därefter komma med en bedömning utifrån era omständigheter.

Hoppas jag lyckats bringa lite klarhet i hur det ligger till!

Vänligen,
Jonna Karlsson

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden