Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Störning i hyresrätt

Hej
Om man upplever störningar i form av musik på hög volym från sina grannar(hyresrätt), är det då upp till störningsjouren att bedöma om störning föreligger eller ej? Fäster hyresnämnden stor vikt vid störningsjourens bedömning i en ev tvist?

Rådgivarens svar

2018-02-25

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Frågor kring hyresrätter regleras i jordabalkens (JB) 12:e kapitel.

Allmänt om störningar i hyresrätt
En hyresgäst skall se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som är hälsofarliga eller annars kan försämra deras bostadsmiljö. Gränsen för vad som utgör en sådan störning går när störningen är så omfattande att den “inte skäligen bör tålas”.

Om sådana störningar förekommer ska hyresvärden ge den störande hyresgästen en tillsägelse att upphöra med dessa samt kontakta socialnämnden (12:25 § JB). Blir det inte bättring efter tillsägelsen kan hyresrätten vara förverkad och hyresvärden får då säga upp hyresgästens hyresavtal i förtid (sjätte punkten i 12:42 § JB).

Om det föreligger sådana störningar som inte skäligen bör tålas är det alltså hyresvärdens ansvar att få dessa att upphöra. Gör inte hyresvärden något åt störningarna, kan de drabbade grannarna vända sig till hyresnämnden som i sin tur kan ålägga hyresvärden att vidta åtgärder.

Föreligger en störning?
Avgörande för om en störning föreligger enligt 12:25 § JB är om störningen allmänt kan anses behöva tålas i ett flerfamiljshus eller ej. Eftersom man utgår från vad som allmänt betraktas som en störning tas inte hänsyn till eventuell överkänslighet hos den störda omgivningen.

Vilken typ av störning det är fråga om är av stor betydelse. Hot och våldsanvändning mot grannar utgör självklart oskäliga störningar. I tidigare fall har även återkommande höga skrik vid varierande tidpunkter på dygnet ansetts utgöra oskäliga störningar.

Givetvis är även tidpunkten på dygnet avgörande för om störningarna är okej eller inte. Hög musik som på dagtid läcker in i grannars bostäder måste nog tålas i viss omfattning, medan det inte är okej om samma störning sker vid återkommande tillfällen nattetid.

Vem avgör om en störning föreligger?
Det är den som påstår att en störning föreligger som ska bevisa detta vid en eventuell tvist. Detta avgörs sedan av hyresnämnden eller domstol, beroende på var tvisten förs.

Om hyresvärden ska lyckas säga upp den störande hyresgästens hyresavtal måste han eller hon bevisa att omfattande störningar har skett återkommande gånger. Denna bevisföring är i praktiken beroende av de drabbade grannarnas och andra vittnens dokumentation.

Det är alltså inte Störningsjouren som avgör om en störning föreligger. Störningsjourens bedömning kan dock vara väldigt viktig ur bevishänseende, inte minst eftersom det annars kan vara svårt att bevisa den här typen av störningar. Störningsjouren är dessutom en oberoende och på området kunnig källa, så om den har ryckt ut och bedömt att en störning har förelegat så lär detta bevis väga tungt i en eventuell tvist.

Råd och handlingsplan
Om du upplever störningar brukar det enklaste sättet att få stopp på dem vara att prata med den störande grannen och be denne att sluta. Det är inte otänkbart att grannen är omedveten om att han eller hon stör sin omgivning.

Om problemet kvarstår uppmanar jag dig att påtala detta för din hyresvärd. Se samtidigt till att samla på dig så mycket bevis som möjligt, för störningsdagbok och försök att spela in störningarna. Om du tillkallar Störningsjouren så be dem att anteckna störningarna och dess omfattning.

Skulle störningarna vara omfattande och återkommande och om din hyresvärd inte gör något åt dem så kan du som sista åtgärd vända dig till hyresnämnden.

Jag hoppas att detta svarade på dina funderingar! Behöver du hjälp i en eventuell process i hyresnämnden är du välkommen att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden