Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Stämma hyresgäst som tappat bort nycklarna

Hej. Har hyrt ut en industrilokal/kallager till ett företag. De har ej återlämnat nycklarna och det har nu gått 5 veckor sedan de slutat hyra den! Enligt uthyraren har nycklarna återlämnats. Han har även (tidigare) menat att han inte har dem utan de finns hos en annan person. Har nu funderar på att byta ut låset och berättat att räkning skickas i så fall till berört företag! Han bestred direkt en eventuell räkning och tyckte jag skulle ta det till tingsrätt. Ord står mot ord (har endast ”sms-bevis”! Finns det överhuvudtaget någon chans att jag skulle kunna vinna det case?

Rådgivarens svar

2018-03-09

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

När du som hyresvärd hyr ut en lokal till en hyresgäst tillämpas reglerna i jordabalken (JB) 12 kap., som även benämns Hyreslagen. Enligt 12 kap. 24§ JB är det hyresgästens skyldighet att vårda lokalen och uppkommer det skada på grund av hyresgästens agerande är denne skyldig att ersätta hyresvärden för det värde som gått förlorat. Om hyresgästen slarvar bort nycklarna är det enligt min bedömning inte ogint att hyresvärden kräver betalning för kostnaden av att byta lås och framställa nya nycklar.

Bevisbördans placering och principen om fri bevisföring

Utgångspunkten för ett fordringsanspråk är att det är det är den som påstår att att fordringsförhållande föreligger som har bevisbördan för detta. När det gäller bevisbördans fördelning för skador som orsakats av hyresgäster är utgångspunkten att hyresvärden måste bevisa att hyresgästen orsakat skadan (se bl.a. NJA 1987 s. 668, 1991 s. 476). Hyresvärden ska därför alltid besiktiga lokalen innan uthyrning, inventera antalet nycklar m.m. och dokumentera detta på lämpligt sätt.   

I rättegångssalen råder fri bevisföring, vilket innebär att du kan använda all form av bevisning så länge den är relevant (35 kap. 1§ RB). Om du har ett SMS som kan styrka att hyresgästen slarvat bort nycklarna så kan detta tas upp som bevisning i målet. Om det räcker för att nå framgång i tingsrätten är dock omöjligt att säga utan att veta mer kring omständigheterna i målet. Om du stämmer hyresgästen finns det dock en möjlighet att denne reagerar genom att vilja förlikas om saken. I tvistemål är det ofta ovisst på förhand vem som kommer vinna och det är därför väldigt vanligt att parterna försöker förlikas innan förhandlingen är avgjord.    

Förenklat tvistemål

När värdet för tvisteföremålet undergår ett halvt prisbasbelopp handläggs målet som ett förenklat tvistemål (FT-mål, se 1 kap. 3d§ rättegångsbalken (RB)). Ett halvt prisbasbelopp är i dagsläget 22 750 kronor. Jag antar att det inte kostar mer än än ett halvt prisbasbelopp att byta lås till garaget, och målet kommer därför handläggas som ett FT-mål. Att målet handläggs som FT-mål innebär att det finns begränsade möjligheter för parterna att få betalt för rättegångskostnaderna (18 kap 8a§ RB). Den ersättning som kan lämnas är rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpstaxan (1359 kr ex moms), ansökningsavgift eller tilläggsavgift, resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud, vittnesbevisning samt översättning av handlingar.

Sammanfattning

Det finns en möjlighet att du kan nå framgång med en stämningsansökan, men hur stor sannolikheten är kan jag inte avgöra utan att få ta del av den bevisning du har och samtidigt få en djupare inblick i ärendet. Eftersom detta troligtvis gäller ett FT-mål riskerar du inte som förlorare att bli ruinerad på grund av motpartens rättegångskostnader. Det kan vara värt att ha ta i beaktande om du vill gå vidare med en stämningsansökan.

I frågan skriver du att nycklarna finns hos en annan person - kanske finns det en möjlighet att kontakta denne innan du ansöker om stämning? 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden