Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Sidouppgörelse vid fastighetsaffär

Efter att min frus pappa dog hjälpte vi henne samt min frus syster att hitta ett hus med 2 lägenheter i att bo tillsammans i. Jag renoverade huset åt dem gratis samt satte dit en värmepump gratis. Det fanns även intäckter från ett garage på 600 kronor per månad. Efter några år gifte sig systern och mannen flyttade in. De har då vad vi förstår en mindre hyra än övriga lägenheter i sammhället. Ganska snart vill han ha garaget till sina bilaffärer så hyresgästerna sägs upp samt min frus mamma får bekosta allt material till renoveringen åt honom. Hon säger till oss att det blev dyrt och sen betalas ingen hyra mer vad vi vet nu.
Nu har vi i efterhand fått veta att de tagit över fastigheten också. Det stod i tidningen att köpesumman var 0 kronor. De vill inte gärna ge mer info om detta men efter flera sms säger min frus syster att hon fick hälften av huset och hennes man tog över lånet. De sa även att det var värderat till 500 000 och att de gav detta för huset.. Vi vet inte exakt om lånet med det borde vara runt 100 000:- sek. Vidare så betalar min frus mamma nu hyra till dem i stället.
Min fru känner sig förbisedd då inget sparas till henne och allt troligen försvinner till dem nu. Inget farsarv är uttaget. Till saken hör att mamman är 82 år har haft en stroke och kan inte prata samt att de hjälper henne med vissa saker, bl. annat kontroll av ekonomin. Vi är osäkra på hur vi ska göra nu. Vi vill inte framstå som giriga bråkmakare då vi klarar oss utan dessa ev. pengar. Det är i stället så känslomässigt fel att bli behandlat så. Ska det stå 0 i tidningen om lagfarten om han tagit över lånet? Är det ett lagligt agerande? Vad är lämpligt att göra?

Rådgivarens svar

2018-08-15

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Inledningsvis vill jag bara klargöra att det står var och en fritt att sälja sin fastighet till ett värde som ligger under marknadsvärdet eller att ge bort det. Det är vanligt att föräldrar ger bort sin fastighet som gåva till sina barn och då blir försäljningspriset noll kronor. Den situation du beskriver är alltså inte unik.

Vid försäljning av en fastighet ska det upprättas ett skriftligt kontrakt där försäljningspriset för fastigheten framgår (4 kap. 1 § jordabalken). Om köpehandlingen inte innehåller en sådan uppgift är köpet ogiltigt och om det har träffats en uppgörelse om priset vid sidan om det som står i kontraktet så är även den ogiltig. Det är alltså väldigt viktigt att köpehandlingen innehåller korrekt uppgift om försäljningspriset. För att få lagfart på en fastighet måste köparen vidare skicka in köpehandlingen till Lantmäteriet (20 kap. 5 § JB). Lagfarten är en offentlig handling och det är utifrån den många hemsidor och tidningar hämtar information för sin försäljningsstatistik. Troligtvis är det även från lagfartsansökan som tidningen du läst hämtat uppgiften om försäljningspriset.

Utifrån de uppgifter du anger så verkar den här fastighetsförsäljningen inte ha gått helt rätt till. Troligtvis har man gjort en sidouppgörelse för att undvika att betala skatt. Beskattning av fastigheter sker enligt huvudsaklighetspricipen vilket innebär att överlåtelsen av fastigheten betraktas som en gåva om den säljs för ett pris som ligger under taxeringsvärdet. När det gäller överlåtelser till närstående som i din situation presumeras det att det finns en gåvoavsikt vid underprisöverlåtelser. Skattekonsekvenserna av att fastigheten överlåts för noll kronor istället för 500 000 kronor är att din mamma inte behöver betala någon kapitalvinstskatt för den vinst hon gjort (se 44 kap. inkomstskattelagen). Din mamma är skyldig att deklarera försäljningen av bostaden till Skatteverket och om hon då anger oriktiga uppgifter om försäljningspriset riskerar hon skattetillägg (49 kap. skatteförfarandelagen) eller åtal för skattebrott (skattebrottslagen). Det är viktigt att du pratar med mamman och systern om hur viktigt det är att fastighetsförsäljningen går rätt till och vad följderna kan bli om det inte gör det.

Hur ni kan få bättre insikt i mammans ekonomi

Om ni inte litar på hur systern tar hand om mammans ekonomi kan ni ansöka om en god man eller förvaltare till mamman. Av 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB) framgår det att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Om mamman är i mycket svagt tillstånd och är helt ut stånd att vårda sig själv och sin ekonomi kan istället en förvaltare utses (11 kap. 7 § FB). En ansökan om god man kan göras av de närmaste släktingarna och skickas in till tingsrätten. Din fru kan exempelvis göra en sådan ansökan. Den gode mannen eller förvaltaren som tingsrätten utser måste vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämpad person 11 kap. 12 § FB). Genom att ansöka om god man eller förvaltare får du bättre insikt i vad som händer med mammans pengar eftersom de är har redovisningsskyldighet till överförmyndaren (16 kap. FB).

Om du behöver mer hjälp i ert ärende kan ni kontakta en våra jurister. Du kommer i kontakt med dem här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden