Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Sidoöverenskommelse vid köp av fast egendom

Hej.
Om ett fastighetsbolag köper en fastighet på juridiskt vis för 350.000 kr men betalar säljaren 100.000 kr extra utöver. Är detta tillåtet? Bolaget har förvärvat flera fastigheter på detta sätt.
Mvh

Rådgivarens svar

2017-07-13

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågeställning! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i den situation du har beskrivit.

Inledningsvis ska konstateras att de regler som är tillämpliga avseende fastighetsköp återfinns i 4 kap. jordabalken (JB).

Formkrav för köp av fast egendom
Köp av fast egendom, vilket fastigheter utgör, sluts genom upprättande av köpehandling som sedan undertecknas av säljaren och köparen. En giltig köpehandling måste sedan innehålla vissa specifika uppgifter, bland annat uppgifter kring köpeskillingen samt en viljeförklaring från säljarens sida att egendomen ska överlåtas till köparen, 4 kap. 1 § 1 st. JB. Jag tolkar din fråga som att fastighetsbolaget och säljaren har upprättat en köpehandling avseende en köpeskilling om 350 000 kr, men att säljaren sedan ”vid sidan” av köpehandlingen har betalat ytterligare 100 000 kr till säljaren. Detta är en situation som behandlas i 4 kap. 1 § 2 st. JB, nämligen då säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat en överenskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen. En sådan sidoöverenskommelse är ogiltig, varpå istället den köpeskilling som har angivits i köpehandlingen gäller, vilket i det här fallet är 350 000 kr. Det bör dock även konstateras att det finns en möjlighet till att jämka en köpeskilling om det med hänsyn till olika omständigheter är oskäligt att den köpeskillingen skulle vara bindande. Det verkar av förutsättningarna i frågan däremot inte vara fråga om någon jämkning utan istället en sidoöverenskommelse mellan säljaren och köparen.

Dubbla köpehandlingar
Vid ett fastighetsköp är det vanligt att både köpekontrakt och köpebrev upprättas (så kallade dubbla köpehandlingar). Det finns inget krav på användande av dubbla köpehandlingar, men innebär i stort sett att man har gjort köpets fullbordan beroende av att köpeskilling erläggs i enlighet med köpekontraktet och att ett köpebrev sedan utfärdas i syfte att fungera som ett kvitto på betalningen, 4 kap. 5 § JB. I de fall ett köp har slutits och det därefter upprättas ett köpebrev eller någon annan köpehandling angående samma förvärv men ett annat belopp, är även denna överenskommelse ogiltig. Huruvida det i den situation som du beskriver hade upprättats en ytterligare köpehandling efter att köpet hade slutits eller ej vet jag inte, men som sagt är även en sådan överenskommelse utan verkan.

Sammanfattning och diskussion kring just din situation
Alltså, om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat överenskommelse om en annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig. Detta får till följd att det helt och hållet ska bortses från den ytterligare köpeskillingen som har erlagts, de 100 000 kronorna, samt att det endast är det köpeavtal som har slutits om 350 000 kr för fastigheten som är giltigt mellan parterna, 4 kap. 1 § 2 st. JB. Ingen av parterna kan med påtryckningar således göra den andra parten skyldig att betala det belopp som de kommit överens om genom sin ogiltiga sidoöverenskommelse.

Fråga uppstår däremot vad fastighetsbolaget har för intresse av att ta upp ett fastighetsköp till en billigare köpeskilling än vad som faktiskt har betalas. Om det verkar vara så att bolaget har satt detta i system kan det vara lämpligt att titta på det ur ett skatterättsligt hänseende, då det mycket väl kan vara så att bolaget har ett intresse av uppta fastighetsköp till ett lägre belopp, i syfte att undkomma att betala stämpelskatt.

Jag hoppas att du fått svar på den fråga du hade kring regler vid fastighetsköp samt är nöjd med det bemötande du har fått hos oss på Fråga Juristen! Om du undrar över något ytterligare är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Familjens jurist (här), alternativt återkomma till mig i kommentarsfältet nedan.

Vänliga hälsningar,
Erik Tyrbo

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden