Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Röstning vid föreningsstämma enligt lagen om förvaltning av samfälligheter

    Jag förstår inte 49 § andra stycket i lagen om förvaltning av samfälligheter. "Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden." När ska lottning gälla och när ska ordförandens mening gälla?

    Rådgivarens svar

    2020-03-14

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Vad avses med ”val” respektive ”andra frågor”?

    Lagrummet du refererar till innehåller bestämmelser om röstning och beslut på föreningsstämma. Den är minst sagt klurigt utformad. Svårigheterna ligger i att förstå vad som menas med ”val” respektive ”andra frågor”. För att reda ut vad begreppen betyder måste vi gräva djupt i arkiven och titta i bl a förarbeten. Nedan följer en redogörelse för respektive begrepp.

    ”Val”

    Med ”val” avses personval (se Lantmäteriets blankett om lagen om förvaltning av samfälligheter s 8 och 12). Man skulle alltså kunna läsa andra stycket enligt följande: ”Som stämmans beslut gäller den mening som fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.” Observera dock att detta endast gäller såvida inte annat är föreskrivet i stadgarna (lagen om förvaltning av samfälligheter 49 § tredje stycket).

    Med personval avses frågor som inte är av ekonomisk betydelse, vilket motsatsvis innebär att ”andra frågor” innefattar bl a frågor av ekonomisk betydelse (se mer om detta i avsnittet nedan). Som exempel på personval kan nämnas val av syssloman (se förarbetena prop. 1973:160 s 370 samt s 438).

    ”Andra frågor”

    Av det ovan anförda följer att ”andra frågor” bl a tar sikte på frågor som har ekonomisk betydelse. Med frågor som har ekonomisk betydelse avses t ex frågor som inverkar på storleken av delägarnas kostnadsbidrag, frågor om fördelning av överskott, överlåtelse av samfälligheten eller del därav samt upplåtelse av servitut eller nyttjanderätt, ingående om avtal om entreprenader, uppdrag, tjänster, köp, försäljningar och liknande som medför ekonomiska förpliktelser för delägarna (se förarbetena prop. 1973:160 s 370). Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot har i ett rättsfall ansetts vara en fråga av ekonomisk betydelse (se rättsfall från Högsta domstolen NJA 2001 s. 848).

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att lottning gäller vid personval medan ordförandens mening gäller vid övriga frågor, t ex frågor som är av ekonomisk betydelse.

    Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden