Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Respektlös användning av servitut

Hej. Min fråga rör sig om servitut att använda väg som går genom vår gårdsplan. Vi äger sedan 2011 en jordbruksfastighet som från början har varit stor men som på 70-talet styckades av väldigt konstigt. Detta innebär att fastighetsägaren som äger mark och vissa byggnader på andra sidan vår fastighet måste använda vår väg, rakt igenom vår gårdsplan för att ta sig till sin mark och sina byggnader. Denna fastighetsägare har i sin tur hyresgäster som brukar marken och som hyr in sig i de byggnader som finns på hans fastighet. Fastighetsägaren använder vägen minst men hans hyresgäster använder den desto mer och det är både lastbilar, bilar med släp och tunga arbetsfordon såsom moderna traktorer med redskap som passerar rakt igenom vår gårdsplan, flera gånger om dagen. Några av hans hyresgäster använder vägen utan att visa respekt för den verksamhet som jag bedriver med risk för att olyckor kan komma att hända. Jag bedriver verksamhet med hästar, barn och ungdomar och sättet som vissa hyresgäster framför sina fordon visar på allt annat än respekt och sunt förnuft. Vilken rätt har jag att ställa krav på hur fordonen framförs? Har fastighetsägaren rätt att låta hur många hyresgäster som helst använda sig av vägen om detta riskerar att påverka min verksamhet? Fastighetsägaren själv träffar sina hyresgäster mindre än vad jag gör och tycker att jag gnäller. Vad gäller egentligen vid vägservitut? Får han verkligen använda sig av vägen på detta sättet? mvh

Rådgivarens svar

2019-08-05

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Markägarens rättigheter vid servitut
Regler kring servitut finns i 14 kap. jordabalken (JB) samt 7 kap. fastighetsbildningslagen (FBL). Har servitutet uppkommit genom avtal kallas det för avtalsservitut och JB tillämpas. Då krävs det att avtalet är skriftligt och det ska innehålla uppgifter om ändamålet med upplåtelsen (se 14:5 JB). Den härskande fastigheten (den som har rätt att använda vägen) får inte uppträda på ett sådant vis att den tjänande fastigheten (den som äger marken och vägen) betungas mer än nödvändigt (se 14:6 JB). Detta inkluderar både skada och olika former av olägenhet som kan drabba den tjänande fastigheten. För att avgöra vad som avses som nödvändigt betungande utgår man från vad som står i servitutsavtalet. Den härskande fastigheten har en skyldighet att återställa och ersätta skada (se 14:7 JB). Om den härskande fastigheten då inte följer detta kan det tjänande fastigheten ha rätt att häva avtalet om skadan är av väsentlig betydelse (se 14:8 och 14:10 JB).

Servitut kan också bildas genom fastighetsreglering och kallas då för officialservitut, FBL blir då tillämplig. Ett officialserviut kan ändras om det inte innebär betydande olägenhet för någon av parterna (se 7:4 FBL). Servitutet kan också upphävas om det redan föreligger en olägenhet för någon av fastigheterna som inte kan undanröjas genom en ändring av servitutet (se 7:5 FBL). Ägarna av fastigheterna kan även besluta om en ändring eller ett upphävande som inte kräver några grunder, men det krävs då att båda ägarna är överens (se 7:8 FBL).

Sammanfattning och rådgivning
Hur ett servitut får användas beror på vad som står i avtalet samt vad för typ av servitut det rör sig om. De åtgärder som du kan kräva av din granne beror alltså på om servitutet är ett avtalsservitut eller ett officialservitut. Är det ett avtalsservitut råder jag dig att läsa igenom avtalet för att se vilka omständigheter som är reglerade där för att ta reda på vad som anses som onödvändigt betungande. Det avgörande är hur mycket trafik som anses inbegripet i servitutet samt hur hänsynslöst hyresgästerna framför sina fordon. Du kan då ha rätt att kräva ersättning för olägenheten och om agerandet fortsätter kan du ha rätt att häva avtalet. Om servitutet är ett officialservitut kan du ansöka om att ändra eller häva servitutet, läs mer på Lantmäteriets hemsida HÄR. Du och din granne kan även komma överens om en ändring som omfattar hur och av vem vägen får användas.

Jag kan tyvärr inte säga exakt hur din granne får använda sig av vägen eller hur många hyresgäster som får framföra sina fordon, det beror på vad som omfattas av servitutet. Oavsett vilken typ av servitut ni har så råder jag dig att först försöka samtala med din granne för att försöka hitta en lösning som ni båda accepterar. Om det inte fungerar kan Familjens Jurist hjälpa er att fastställa vad som ingår i servitutet och eventuellt vidta rättsliga åtgärder. Du är varmt välkommen att boka en tid med en av våra jurister HÄR.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden