Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rättighet och skyldigheter för köpare och säljare enligt köplagen och jordabalken

Hej! Ställer tre frågor här nedan gällande avtal och köprätt..
1. Vilka standardavtal kan förekomma i byggbranschen?
2. Vilka rättigheter och skyldigheter har en köpare/säljare?
3. Vad kan gå fel i en köpsituation?

Tack på förhand

Rådgivarens svar

2018-12-17

 

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

Standardavtal har framtagits i syfte att förenkla avtalsförhållandena särskilt mellan näringsidkare. Standardavtal är inte tillämpliga gentemot konsumenter eftersom konsumenter skyddas av konsumentköplagen. Det är svårt att säga vilka avtal som kan förekomma på grund av det stora utbudet av standardavtal inom byggbranschen. Några exempel är AB04, ABT 06 och ABK 09.Standardavtal riktar sig mot olika aktörer samt olika typ av byggen inom byggbranschen. I svensk lag råder i stort sätt avtalsfrihet vilket innebär att parterna själva kan besluta om villkor som passar dem bäst. 

Vid köp av bostadsrätt så tillämpas köplagen. Köplagen reglerar köp av lös egendom mellan näringsidkare samt köp mellan privatpersoner. Lös egendom innefattar bl.a. köp av bostadsrätt. Som ovan nämnt råder avtalsfrihet vilket innebär att köplagen tillämpas på de situationer som inte har reglerats i avtalet mellan parterna. Lagen uppställer olika krav på såväl säljaren som köparen. Säljaren är skyldig att leverera varan eller göra varan tillgänglig inom utsatt tid samt att varan ska vara i det skick som köparen köpt den i. Vid en bostadsrätt innebär detta att köparen ska kunna tillträda bostadsrätten i tid och att denna ska vara i sådant skick som anges i avtalet. Köparen är skyldig att tillhandahålla betalningen i tid samt att denne ska i allmänhet medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren ska kunna fullgöra köpet. Köparen har även en så kallad undersökningsplikt, denna är dock ingen skyldighet utan snarare en uppmaning. Undersökningsskyldigheten innebär att köparen ska undersöka bostadsrätten före köpet, fel som kunde upptäcks genom en undersökning får inte åberopas om felet kunnat upptäckas av köparen. 
Det som kan ”gå fel” är bl.a. missförstånd i avtalet eller när vissa situationer inte regleras i avtalet och det uppstår tolkningssvårigheter. Vid fel eller dröjsmål från säljare eller köpare så kan ett flertal påföljder aktualiseras vilket kan leda till tvister. Oftast beror tvister på att parterna är oeniga gällande avtalsvillkor eller att man är oense vem som ska ansvara för fel i varan/bostadsrätten. 

Vid köp av fast egendom så tillämpas jordabalken. Köp av fast egendom innebär köp av fastighet dvs. marken och hus som finns på marken. Köpeavtalet för köp av en fastighet måste följa de formkrav som uppställs i lagen, se här. Säljarens skyldigheter enligt jordabalken är att säljaren står för risken att fastigheten försämrats fram tills köparen tillträder fastigheten. Säljaren är även skyldig att avträda fastigheten inom angiven tid, att medverka till att upprätta köpeavtalet samt möjliggöra att den nya ägaren kan erhålla lagfart. Säljaren är skyldig att se till att fastigheten inte belastas av t.ex. servitut eller hyra som köparen inte är medveten om. Till sist ska fastigheten skick stämma överens med vad som följer av avtalet. Köparen är skyldig att erlägga köpeskillingen enligt avtal samt att detta görs inom angiven tid. Även jordabalken uppmanar köparen att undersöka fastigheten, detta är en förutsättning för köparen att ens ska kunna få åberopa eventuella fel. 
Precis som vid köp av bostadsrätter så grundas många tvister i oenighet om avtalsvillkor eller fel i fastigheten. Både säljaren och köparen har ett atal påföljder som denne kan vidta i fall av dröjsmål eller fel. 

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp så är du varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister här.

Vänliga hälsningar, 

Alba

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden