Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Räknas uppsägning per epost som skriftlig? Får föreningen ta ut avgift för andrahandsuthyrning i efterhand?

1:a) Har i 15 år hyrt en parkeringsplats för bil av bostadsrättsföreningen som jag är medlem i. I kontraktet står det att det ska sägas upp skriftligen. Under mitt utlandsboende, som styrelsen beviljat, sa styrelsen upp min parkering per mail. Är delgivning om uppsägning per mejl från styrelsen att betrakta lika med skriftlig?
2:a) Vid min ansökan till styrelsen i den bostadsrättsförening som jag är medlem i om 2:a hands uthyrning och som beviljades stod det i villkoren att en avgift kommer att tas ut. Allt enligt gällande paragrafer mm. Om man läser villkoren för denna avgift ska den vara fastlagd i föreningens stadgar. Vid min beviljade ansökan i mai-2019 fanns inte denna möjlighet i stadgarna. Ej heller vid tidpunkt för uthyrning 1:a augusti 2019. Styrelsen har troligen sett detta och klubbat igenom nya stadgar för uthyrning med extra och ordinarie stämma. Nu har jag blivit debiterad 10% av basprisbeloppet för uthyrd period. Kan styrelsen ta ut denna avgift då stadgarna för detta ej varit på plats vid beviljad uthyrning? Räcker det med att styrelsen informerar om att de kommer att ta ut gällande avgift och först 9 månader senare får det på plats i nya stadgar?

Rådgivarens svar

2020-11-24

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor! Dina frågor rör uppsägning av parkeringsplats samt avgift för andrahandsupplåtelse i bostadsrätt. Jag redogör nedan för tillämpliga bestämmelser och avslutar med en sammanfattning utifrån din situation. 

Regler om bostadsrätt och parkeringsplats

Den rättsliga regleringen om bostadsrätter och bostadsrättsföreningar finns bland annat i bostadsrättslagen. Lagen reglerar exempelvis upplåtelse av lägenheten i andra hand (7 kap. 10-11 §§), avgifter till föreningen (7 kap. 14-16 a §§) och innehållet i föreningens stadgar (9 kap. 5 §). Vad som gäller angående parkeringsplats beror på vilken typ av nyttjanderätt det rör sig om. Parkeringsplatsen kan vara upplåten som en del av bostadsrätten men annars kan den omfattas av reglerna om hyra av lokal i den så kallade hyreslagen i 12 kap. jordabalken alternativt arrende i 8 kap. jordabalken

Vad är skriftlig uppsägning?

I vissa fall måste ett avtal uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Exempel på sådana krav kan vara att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet eller bevittnat. Vad gäller uppsägning av parkeringsplats så föreskriver både hyreslagen och reglerna om arrende skriftlig uppsägning (12 kap. 8 § respektive 8 kap. 8 § JB). Hur uppsägning ska gå till kan också vara reglerat genom avtalsvillkor parterna emellan. 

Idag sker stor del av all kommunikation digitalt och vissa lagbestämmelser och villkor har därför fått anpassas till modern teknik. Ett krav om att ett avtal ska ingås skriftligen anses därför normalt vara uppfyllt om avtalet skickats via epost. Att en uppsägning ska ske skriftligen innebär alltså att uppsägningen är giltig om den skickats via epost och alla övriga krav är uppfyllda. 

När får bostadsrättsföreningen ta ut avgift för att hyra ut i andra hand?

För att få hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs tillstånd från bostadsrättsföreningen (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om föreningen lämnar tillstånd till att hyra ut lägenheten i andra hand så får föreningen också ta ut en avgift för andrahandsuthyrningen, men bara om det anges i föreningens stadgar (7 kap. 14 § bostadsrättslagen). Avgiften som föreningen får ta ut för andrahandsuthyrning är högst 10% av prisbasbeloppet per lägenhet och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor, vilket innebär att en bostadsrättsförening får ta ut maximalt 4730 kronor per år i andrahandsuthyrningsavgift. 

För att en bostadsrättsförening ska få ta ut en avgift för andrahandsuthyrning så måste det anges i stadgarna vid tiden för uthyrningen. Det är alltså inte tillräckligt att det exempelvis anges i beslutet om beviljande om andrahandsuthyrning att en avgift kan komma att tas ut. Det är heller inte tillräckligt att villkoret om avgift tas in i stadgarna efter det att en andrahandsuthyrning har påbörjats. 

Din situation

Din första fråga gäller huruvida en uppsägning av parkeringsplats via epost är giltig då uppsägning ska ske skriftligen. Normalt anses en uppsägning eller annat avtal som skickats elektroniskt, exempelvis via mail, uppfylla kravet på skriftlighet. Om uppsägningen uppfyller andra eventuella villkor, exempelvis om uppsägningstid och liknande, är uppsägningen alltså som utgångspunkt giltig. 

Din andra fråga handlar om avgift för andrahandsupplåtelse. Du skriver att det i beslutet om beviljande av andrahandsupplåtelse fanns ett villkor om att avgift kommer att tas ut. En sådan avgift är dock bara tillåten om det anges i föreningens stadgar, vilket du skriver att det inte gjordes varken vid tiden för ansökan eller vid tiden för uthyrning. Har stadgeändring därefter gjorts och villkor om avgiften för andrahandsuthyrning förts in i stadgarna får föreningen från och med den tidpunkten ta ut en avgift och avgiften kan alltså inte tas ut retroaktivt.

Avslutande sammanfattning

Eftersom jag inte vet om detaljer och har tillgång till de aktuella villkoren eller stadgarna så kan jag bara svara generellt på dina frågor. Normalt anses en uppsägning som skickats via epost att betrakta som skriftlig. Angående avgift för andrahandsupplåtelse får den endast tas ut om detta anges i bostadsrättsföreningens stadgar. Om detta inte finns stadgarna varken vid tiden för ansökan om uthyrning eller vid uthyrningens början utan införts först därefter, får föreningen som utgångspunkt inte ta ut avgiften retroaktivt för uthyrning som skett innan stadgeändringen. Däremot kan föreningen ta ut avgiften för eventuell återstående hyrestid efter det att stadgeändringen gjorts. 

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du ytterligare funderingar, eller behöver vidare juridisk rådgivning, är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden