Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåta andel i villa

Hej
Jag och min fru äger vår villa och jag vill lämna min andel till henne eller vår sån, frågan är om det är möjlig att gör?
MVH

Rådgivarens svar

2021-03-02

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Olika sätt att överlåta andel i villa
Din fråga gäller fastighet och regleras främst i jordabalken (JB). Vad gäller gåva till en make finns även regler i äktenskapsbalken. En överlåtelse av en del av en fastighet kan ske antingen genom köp eller genom gåva. För att överlåta egendom till sin make är det även möjligt att genomföra en bodelning. Det beror på hur ni själva vill gå tillväga. Nedan redogör jag dock endast för möjligheten att genomföra ett köp eller en gåva. Skillnaden är att mottagaren betalar en köpeskilling vid köp.

Köp
Vid köp av en fastighet eller del av en fastighet ska en köpehandling upprättas, JB 4 kap. 1 §. Köpehandlingen måste uppfylla vissa formkrav. Den ska vara skriftlig och måste innehålla köparens och säljarens underskrifter samt uppgift om köpeskillingen. Det ska även finnas en förklaring om vilken fastighet samt hur stor andel köpet avser. Vid en överlåtelse av en fastighet behöver köparen ansöka om lagfart hos lantmäteriet inom tre månader från att köpehandlingen upprättas, JB 20 kap. 1 § och 2 §. För att ansökan ska gå igenom behöver säljarens namnteckning även vara bevittnad av två personer, JB 20 kap. 7 §.

Gåva
När man ger bort en fastighet eller en del av en fastighet ska gåvobrev upprättas. När en fastighet överlåts genom gåva gäller samma formkrav som vid köp, JB 4 kap. 29 §. I ett gåvobrev bör det även framgå tydligt att andelen ges som en gåva. Även en överlåtelse som har betecknats som gåva kan dock beaktas som ett köp om den har medfört någon motprestation (exempelvis övertagande av hälften av lånet). Det bör observeras att vid övertagande av lån så måste långivaren godkänna det. Vid gåva mellan makar finns det även särskilda regler. För att gåvan ska få sakrättslig verkan måste den registreras hos Skatteverket, äktenskapsbalken 8 kap. 1 §.  

Om stämpelskatt
Vid ett köp kan köparen behöva betala stämpelskatt. Stämpelskatten regleras i stämpelskattelagen. Skyldigheten att betala sådan skatt uppstår även vid gåva, om ett lån övertas och överstiger 85 procent av föregående års taxeringsvärde för den andel av fastigheten som gåvan utgör. Stämpelskatten är 1,5 procent för privatpersoner. Skatten betalas på antingen andelens taxeringsvärde eller ersättningen för andelen, beroende på vilken summa som är högst.

Er situation
Som svar på din fråga är det alltså möjligt att överlåta din andel till din fru eller din son. För att göra detta rekommenderar jag att ni upprättar ett gåvobrev eller ett köpeavtal, beroende på hur ni vill göra. Vid upprättande av sådana handlingar är det av stor vikt att handlingen blir korrekt utformad för att den ska bli giltig och för att undvika oklarheter och konflikter i framtiden. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett giltigt köpeavtal eller gåvobrev rekommenderar jag att ni kontaktar en jurist hos Familjens Jurist.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden