Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Osämja mellan ägare i samägd fastighet

Vad gäller vid ett samägande av en fastighet där två familjer äger 50% var och om en av parterna säger nej i en fråga som uppkommer?
I detta fall handlar det om att en familj vill ha med sig djur till stugan men inte den andra pga allergier. Om djur tas med så förändras nyttjandet för den familj vars familjemedlemmar och släktingar är allergiska eftersom de pga detta inte kommer kunna vara i fastigheten.
Ett muntligt avtal fanns mellan den förre ägaren och de som äger stugan nu och när nya ägare övertog 50% så sades inget nytt om detta. Kan msn då tänka att det gamla muntliga avtalet fortfarande gäller?

Rådgivarens svar

2019-10-16

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

Samägande av fastighet
Om det finns två eller fler ägare av samma fastighet blir samäganderättslagen tillämplig (1 §). För förfogande över fastigheten i sin helhet eller för vidtagande av åtgärd i skötseln krävs enighet mellan delägarna, såvida inte någon tilldelats särskild behörighet genom exempelvis ett avtal mellan delägarna (2 §). Med andra ord behövs samtycke från samtliga delägare i varje beslut som tas gällande fastigheten, om inget annat sagts.

Med förfogande avses rättsliga åtgärder som exempelvis uthyrning, pantsättning eller försäljning. Att en delägare vill ta med sig ett djur till fastigheten kräver därför inte samtycke från resterande ägare. Om den andre delägaren däremot är allergisk mot djuret, kan det vara bra med en överenskommelse för att båda ägarna ska kunna använda fastigheten som vanligt.

Muntliga avtals giltighet mot ny ägare
Regler om avtal finns främst i avtalslagen. Muntliga avtal har som utgångspunkt samma bindande verkan mellan parterna som skriftliga avtal, om det inte uttryckligen krävs ett skriftligt avtal enligt lag. Det är dock alltid fördelaktigt med skriftliga avtal i bevishänseende.

Huvudregeln är att den nya ägaren inte är bunden av det muntliga avtalet mellan de föregående och kvarvarande ägarna, på grund av att ett avtal som utgångspunkt endast gäller mellan de ursprungliga avtalsparterna. Generellt sett gäller det både skriftliga och muntliga avtal. Om den nya ägaren däremot har tagit över andelen i fastigheten med ett villkor om att denne även ska ta över alla rättigheter och skyldigheter som den tidigare ägaren hade, är den nya ägaren bunden till avtalet. Dock är det svårt att avtala om villkor i ett muntligt avtal, varpå det blir problematiskt att hävda att den nya ägaren skulle vara bunden till det muntliga avtalet som slöts mellan föregående och kvarvarande ägarna.

Sammanfattning och råd
Det finns inga egentliga hinder för att en delägare ska få ta med sig ett djur till en samägd fastighet, däremot är det alltid fördelaktigt att kompromissa för att undvika konflikter. Den nya ägaren är inte bunden till det muntliga avtalet som huvudregel, om det inte förelåg ett villkor vid köpet att denne även skulle vara bunden till det muntliga avtalet.

Jag rekommenderar er att kontakta en jurist för att få hjälp med att teckna ett samäganderättsavtal sinsemellan. På så sätt kan ni reda ut osämjan om medtagande av djur till stugan, inrätta särskilda villkor gällande nya ägare och så vidare. Genom att teckna ett samäganderättsavtal i tid kan således ni undvika konflikter och fokusera på den positiva delen av ägandeskapet. Familjens Jurist hjälper er gärna att upprätta ett samäganderättsavtal för just er situation, läs mer om det här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden