Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Negativ föreningsrätt till villaägareförening

Vid vårt lantställe i Värmdö kommun verkar en villaägareförening som 1948 som gåva erhöll markområden innehållande strand, badplatser, ängar, sjöar mm, dvs den mark som blev över när området exploaterades och styckades upp i sommarstugetomter. Föreningen har full äganderätt till markerna och givetvis också lagfart. Föreningen drivs som en ekonomisk förening och har ca 230 medlemmar vilket är merparten av de tomtägare som finns i området.
För ca 60 år sedan bildades här en båtklubb med ca 50 medlemmar. Båtklubben utnyttjar en minimal yta av villaägareföreningens mark som landfäste för bryggor och anslutningar till pontoner som är belägna på av villaägareföreningen ägd vattenareal. Nyttjandet av landfästena och vattenarealen är reglerat i ett femårigt avtal mellan båtklubben och villaägareföreningen. Båtklubben drivs som en ideell förening och är helt fristående. Dock ställer villaägareföreningen krav på att man för att få inneha båtplats i båtklubben också måste vara medlem i villaägareförenigen (och således betala medlemsavgift till villaägareföreningen). Är detta krav riktigt, rimligt och lagligt? Dvs att villaägareföreningen kan kräva att båtklubbsmedlemmarna också är medlemmar i villaägareföreningen. Liknar utpressning för att få in mera medlemsavgifter.
Min uppfattning är att villaägareföreningen inte kan ställa detta krav gentemot båtägarna. Nyttjanderättsavtalet torde enligt mitt förmenande räcka som koppling mellan båtklubben och villaägareföreningen. Enligt vad jag förstått råder föreningsfrihet både enligt svensk lag och enligt EU-rätten?

Rådgivarens svar

2018-09-28

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer jag besvara din fråga om föreningen krav strider mot svensk eller EU:s lagstiftning.

Grundläggande inom den svenska avtalsrätten är att det råder frihet för parterna att fritt avtala om vad de vill och ställa upp de avtalsvillkor som de anser är lämpliga. Avtalsvillkor som är oskäliga kan emellertid jämkas eller lämnas helt utan avseende. Exempel på när ett avtalsvillkor är oskäligt kan vara när det råder en ojämn maktbalans mellan parterna och den överlägsna parten smugit in ett avtalsvillkor som är väldigt oförmånligt för den underlägsna parten. Du skulle kunna vända dig till domstol och föra en talan om att avtalsvillkoret är oskäligt och bör jämkas eller lämnas utan avseende. Jag tror dessvärre att det blir svårt för dig att nå framgång med en sådan talan eftersom domstolarna är restriktiva med att tillämpa bestämmelsen om oskäliga avtalsvillkor. Att villaägareföreningen kräver medlemskap för att få använda bryggorna kan grunda sig på ekonomiska skäl som du är inne på. Transporter och rörelse till och från båtbryggorna kan slita på markerna runt omkring och emellanåt kräva vissa ekonomiska insatser. Avtalsvillkoret kan säkert även grunda sig i att det finns en vilja av att man vill ha koll på vilka som nyttjar föreningen marker.

Föreningsfriheten finns skyddad i artikel 11 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR). Artikeln är utformad som en positiv rättighetet, d.v.s. att alla har rätt att gå med i en förening: “Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.” Rätten att inte behöva delta i en förening kallas för den negativa föreningsrätten och uttrycks inte direkt i lagtexten. I europadomstolens praxis finns det dock visst stöd för den negativa föreningsrätten och då gäller det framförallt att det inte ska finnas någon skyldighet att vara med i fackliga föreningar. Något stöd för att den negativa föreningsrätten kan tillämpas i din situation har jag inte hittat och min bedömning är att den rättigheten inte är tillräckligt stark för att hjälpa dig i den här situationen.

Min bedömning är tyvärr att villaägareföreningens krav inte strider mot svensk lag eller EKMR. Om du och flera är missnöjda med det här avtalsvillkoret så kan ni ta upp frågan på nästa föreningsstämma. Som medlem i den ekonomiska föreningen har du rösträtt och kan påverka föreningen lika mycket som alla andra medlemmar.

Om du vill ha mer hjälp i ditt ärende kan du vända dig till en jurist. Du kan komma i kontakt med en jurist här.  

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden