Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Motorbuller på angränsande fastighet

På angränsande fastighet nöjeskör grannen samt dennes bekanta regelbundet med crossmotorcykel, fyrhjuling och liknande fordon, vilket medför en hög ljudnivå både utomhus och inomhus på min fastighet. Antalet fordon varierar mellan ett och fyra på full gas.
Fastigheterna gränsar till varandra och det körs fram till tomtgränsen, avståndet mellan tomtgräns och min bostad är sedan ca 70 meter. Jag är enda grannen och fastigheterna är belägna på landsbygden. Körningen sker ibland dagligen, ibland flera gånger per dag och mer sällan går det ett par dagar upp till en vecka mellan tillfällena. Däremellan varvas diverse motorer dagligen i garaget. Körtiden varierar mellan en halvtimme till flera timmar per gång. Det körs dock aldrig nattetid, garageaktiviteterna pågår både dagtid och ibland fram till kl. 23-24.
Fordonen är avställda och körs förutom på grannfastigheten också på väg (enskild väg öppen för allmän trafik), i skog och mark och även av minderåriga. Försök har gjorts att i trevlig ton prata med grannen om detta, med tillfällig minskning av åkandet som följd, därefter har det återgått till att vara som tidigare. Har upplyst om Terrängkörningslagen, vilken grannen "gav fan i".
Tacksam för råd kring vilka möjligheter har jag att påverka detta? Förstår att grannen har detta som intresse, men oljudet gör det svårt att vistas utomhus och hörs också in i bostaden. Detta påverkar i högsta grad livskvalite' och trivsel, begränsar möjligheten för mig att använda min fastighet samt troligen också försäljningsvärdet på bostaden.    

Rådgivarens svar

2019-06-29

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga! Nedan redogörs för vilka möjligheter man som granne har, att tvinga en annan granne att upphöra med störande aktiviteter.

Vad som är att betrakta som en störning

För att tvinga någon att upphöra med störande verksamhet som bor i ett hus, krävs det att aktiviteten utgör en olägenhet för människors hälsa. Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses, med olägenhet för människors hälsa, sådan störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människors hälsa menligt, och som inte är ringa eller helt tillfällig. 

Detta betyder att störningen måste ha en viss varaktighet och betydelse. Varaktighetskravet tar sikte på att störningen måste vara oavbruten eller regelbunden. Med det menas att den måste återkomma av en viss frekvens. Vid bedömningen av om en störning kan anses som ”tillräckligt allvarlig får inte hänsyn tas till hur den enskilde upplever störningen. Bedömningen ska istället göras utifrån hur människor i allmänhet anser vara en olägenhet för hälsan. Detta betyder att det saknar betydelse vid bedömningen att den enskilde anser att något är störande, eller att den enskilde är extra känslig för ljud.

Bedömningen i ditt fall

Av de presenterade förutsättningarna i din fråga framkommer följande. Du och din granne bor på landsbygden, det finns således inte några andra hus i närheten. Avståndet mellan husen är cirka 70 meter. Störningarna uppkommer i form av motorbuller dagtid/kvällstid fram till senast midnatt. Störningarna är ihållande och återkommande. Bullret återkommer flera gånger per dag, eller med ett par dagar mellanrum. Bullret är därför inte tillfälligt. 

Nästa fråga blir ifall det är tillräckligt störande för att anses utgöra en olägenhet för din hälsa. Buller är typiskt sådant som påverkar det psykiska välbefinnandet. Även sådana störningar omfattas av bestämmelsen. Av betydelse för bedömningen är ifall bullret förekommer nattetid och ifall det överstiger de av Socialstyrelsen rekommenderade värdena. Ett exempel på vad som enligt domstolen har utgjort en störning som påverkade det psykiska välbefinnandet till den grad att det ansågs vara en olägenhet för människors hälsa var ihållande hundskall, nattetid.

Av de presenterade omständigheterna framkommer att bullret inte förekommer nattetid, men däremot på sen kväll. Det framkommer vidare att bullren utgör en ”hög” ljudnivå, att du anser att din livskvalitet sänks, att du tror att försäljningsvärdet på huset minskar, samt att du anser att det är svårt att vistas utomhus. Det är inte utifrån dessa omständigheter möjligt att med fullständig säkerhet besvara frågan om bullren utgör en störning i lagens mening (notera att hänsyn inte får tas till hur du personligen upplever situationen). Min bedömning är att de presenterade omständigheterna inte är tillräckliga för att anse störningen som menlig för hälsan utifrån hur människor i allmänhet uppfattar den eftersom bullret uppkommer huvudsakligen dagtid. Detta sagt med förbehåll för att kommunen skulle kunna komma att bedöma frågan annorlunda. 

Vad du kan göra

Den som berörs av annans störande aktivitet kan anmäla detta till din kommun varpå de gör en bedömning av om anmälan är befogad eller inte. Om de anser att anmälan är befogad så kommer de att begära in ett yttrande från den som anmälan berör. Om kommunen inte är nöjd med yttrandet så kommer en inspektion att göras på plats, varpå den som har anmälts kan beläggas med ett föreläggande och förbud (med vite vid överträdelse) om att upphöra med störningarna. 

Det du kan göra är således att anmäla störningarna till den avdelning som inom din kommun handlägger miljö- och hälsoskyddsfrågor, varpå de får ta beslut om att eventuellt följa upp ärendet.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden