Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Markhöjning utanför detaljplanerat område

Hur nära tomtgräns och hur högt får en granne höja marken utanför detaljplanerat område?

Rådgivarens svar

2021-04-22

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i situationen. Eftersom din fråga rör planläggning av mark är plan- och bygglagen (PBL)tillämplig.

Marklov

Det kan krävas marklov för åtgärder som innebär att markens höjdläge ändras betydligt. Detta regleras i 9 kap. PBL. Värt att nämna är att om höjningen av marknivån görs i samband med byggnationer på tomten, så är det tillräckligt att man ansöker om bygglov då förändringar i höjden av markytan behandlas i samband med bygglovsprövningen. Eftersom några byggnationer inte nämns i frågan utgår jag från att frågan tar sikte på markhöjning som görs utan att man samtidigt bygger på marken.

Inom ett detaljplanerat område är huvudregeln att marklov krävs för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge. I många kommuner anses en ändring på mer än 0,5 meter vara en avsevärd ändring av höjdläget. 

I områden utanför detaljplan kan marklov krävas om kommunen bestämt det i områdesbestämmelser. Enligt 9 kap. 13 § PBL får det enbart ske i områden som är avsedda för bebyggelse eller ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde. Marklov krävs alltså enbart inom områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Prövning av åtgärden görs då mot bakgrund av detaljplanen eller de eventuella områdesbestämmelserna. Det är därför svårt att svara på frågan med några exakta mått. Det kan också vara så att man behöver andra tillstånd för att få göra markförändringar. Till exempel krävs strandskyddsdispens inom områden med strandskydd. 

Om det skulle finnas områdesbestämmelser för ditt område och det framgår att marklov krävs så ska byggnadsnämnden, efter att ansökan om marklov gjorts, underrätta grannar och andra berörda och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser åtgärder som exempelvis innebär en avvikelse från områdesbestämmelserna, se 9 kap. 25 § PBL.

Om tomten inte omfattas av detaljplan och några områdesbestämmelser inte heller finns så krävs som sagt inte marklov. Den som höjer marken på sin tomt ska dock ändå se till att markhöjningen inte innebär en betydande olägenhet för grannarna. Bedömningen av om olägenheten är betydande skiljer sig åt från fall till fall men exempel på betydande olägenheter som kan uppstå i och med markhöjning nära tomtgräns är att jorden rasar in på grannens tomt eller att stora mängder regnvatten rinner över på granntomten. 

Rekommendation

Sammanfattningsvis finns det inget givet svar på frågan hur högt eller hur nära tomtgräns en granne får höja marken då det skiljer sig åt från fall till fall och kan påverkas av lokala förutsättningar. Därför rekommenderar jag att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun för att få reda på vad som gäller i just ditt område. Om du vill ha närmare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar Familjens Jurist som erbjuder fysiska möten, telefonmöten samt onlinemöten. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har ytterligare frågor och funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden