Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Markägare har givit person utan servitutsrätt tillträde till mark trots att officialservitut finns

Hej, har ett officialservitut från 1990 på bad o båtplats. Markägaren till servitutet, har sedan en tid givit tillträde till tredje person, som inte har servitutsrätt, detta har pågått under längre tid.
Vad kan jag göra?
Jag har med flera brev krävt att handlingen skall upphöra, men, så sker ej..
Vi har nu ej kunnat/velat p.g.a att utrymme saknas, samt av käslomässiga skäl.
Tacksam för era råd...

Rådgivarens svar

2017-10-07

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågeställning. Din fråga rör officialservitut och bestämmelser om detta finns i fastighetsbildningslagen (FBL), se här. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller samt hur du kan gå vidare.

Officialservitut

Ett officialservitut är ett servitut som bildas genom ett myndighetsbeslut. Det vanligaste är att denna typ av servitut tillkommer genom en förrättning av Lantmäteriet. Ett officialservitut har ett starkare sakrättsligt skydd då det är knutet till marken/fastigheten det belastar. Förändringar i fastighetsindelningen eller byte av fastighetsägare medför inte att servitutet upphör att gälla och ett servitut som bildas genom förrättning är inte tidsbegränsat.

Ändring av officialservitut

I detta fall verkar det som att markägaren har genomfört någon typ av ändring av ditt officialservitut. Regler om detta finns i 5 kap. 3 § FBL och enligt den bestämmelsen har fastighetsägaren rätt att påkalla fastighetsreglering (som en ändring av officialservitut innebär), detta kallas för en initiativrätt. En fastighetsreglering får enligt 5 kap. 4 § FBL ske om lämpligare fastighetsindelning eller mer ändamålsenligt markanvändning kan komma till stånd, och om fördelarna överväger kostnader och olägenheter som fastighetsregleringen medför (båtnadsvillkoret).

I 7 kap. 3 § FBL föreskrivs att en ändring av servitut kan avse begränsning, flyttning eller annan ändring av området där servitutet utövas. I detta fall verkar det närmast som att en begränsning har skett då ditt utövningsområde för servitutet har minskat. Av samma bestämmelse framgår att möjligheten till ändring av servitut är begränsad till åtgärder som inte innebär en nämnvärd ökning eller minskning av servitutsbelastningen. I detta fall ligger ditt skydd i att ändringen inte får utgöra en nämnvärd minskning av servitutets utövningsområde.

Avslutande kommentar

I ditt fall verkar det inte som att ändringen har skett genom en giltig fastighetsreglering eller enligt övriga bestämmelser i FBL. Du säger att du har bett om att handlingen ska sluta men att det inte har skett. Om ni inte kan lösa detta på egen hand kan du ta ärendet vidare till domstol genom lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Behöver du hjälp med det eller har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Bästa hälsningar,

Felicia

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden