Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Mäklaren har lämnat felaktiga uppgifter vid köp av en bostadsrättslägenhet

Hej! Innan vi köpt vår lägenhet så berättade mäklaren att vår balkong skulle bli inglasad via föreningen. Vilket var en stor anledning till varför vi ville köpa lägenheten, då vi ville köpa en lägenhet med inglasad balkong. På tillträdesdagen frågade jag åter igen via sms om vår balkong skulle bli inglasad då säljaren inte hade någon aning om det och för att jag inte hittat någon information på föreningens hemsida (bara att det skulle bli balkong renovering) Mäklaren skrev då ett sms om att balkongen skulle bli inglasad under året. Jag kontaktade där efter föreningen och frågade om det och de skrev tillbaka att balkongen inte skulle bli inglasat. Vad har jag för rättigheter i detta fallet?

Rådgivarens svar

2020-07-29

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Köplagen (KöpL) blir tillämplig vid köp av bostadsrätt. Mäklarens ansvar regleras i fastighetsmäklarlagen. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

När föreligger fel?

En bostadsrättslägenhet ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om lägenheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig, 17 § KöpL. Fel föreligger även om lägenheten inte överensstämmer med sådana uppgifter om lägenhetens egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av lägenheten eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 18 § 1 st. KöpL. I det aktuella fallet är det dock mäklaren som har lämnat uppgifterna om balkongen, vilket gör att 18 § 2 st. KöpL blir tillämpligt. Där anges att lägenheten ska anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren före köpet har lämnat vid marknadsföringen av lägenheten och som kan antas ha inverkat på köpet. Lägenheten ska dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Det innebär att säljaren undgår ansvar om denne varken kände till eller borde ha känt till att uppgifterna hade lämnats av annan. I ditt fall utgår jag ifrån att säljaren kände till att alla uppgifter om lägenheten inklusive uppgifterna om balkongen lämnades av mäklaren. Det betyder att fel bör föreligga.

Vilka rättigheter har köparen vid fel?

Köparen har rätt att göra ett antal felpåföljder gällande. Köparen kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet eller skadestånd, 30 § KöpL. I ditt fall är nog prisavdrag eller hävning av köpet mest relevant. Prisavdrag ska beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick, 38 § KöpL. Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta, 39 § KöpL.

Vad gäller när mäklaren lämnar felaktiga uppgifter?

Som nämnts ovan regleras mäklarens ansvar i fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse, 8 § fastighetsmäklarlagen. Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 8 § ska han eller hon ersätta den skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren, 25 § fastighetsmäklarlagen. I ditt fall kan det anses oaktsamt att mäklaren har lämnat felaktiga uppgifter och då bör skadestånd vara möjligt att utkräva.

Sammanfattning och råd

Om ett fel föreligger i lägenheten kan du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning eller skadestånd. Mäklaren kan ha blivit skadeståndsskyldig i och med att felaktiga uppgifter har lämnats vid köpet. Mitt råd är att du kontaktar säljaren och begär prisavdrag eller hävning av köpet. Du bör även kunna kräva mäklaren på skadestånd.

Om du behöver ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist är specialiserade inom flera rättsområden och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden