Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan man häva ett avtalsservitut om driftkostnad ej betalas?

hej
om en tjänande brunn inte betalar sin del av driften i detta fall elkostnaden. Kan då den som har den härskande brunnen häva servitutet för den tjänande grannen? 

Rådgivarens svar

2020-07-14

Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse kring möjligheten att häva ett servitut. I mitt svar utgår jag ifrån att servitutet utgör ett avtalsservitut. Är det ett officialservitut får du jättegärna ställa en ny fråga så besvarar vi den utifrån de förutsättningarna. 

Avtalsservitut 
Bestämmelser kring avtalsservitut finns i jordabalkens 14 kap. Ett avtalsservitut uppkommer genom att den härskande fastigheten (den fastighet som har rätt att utnyttja en del av annan fastighet) ingår ett avtal med den tjänande fastigheten (den fastighet som tillhandahåller servitutet). Detta avtal ska upprättas skriftligen av den tjänande fastighetens ägare. I avtalet ska den tjänande och härskande fastigheten samt syftet med servitutet anges, 14 kap. 5 § jordabalken. Om vederlag eller annan ersättning ska utgå för servitutet bör även det anges i avtalet. 

Rätten att häva avtalsservitut 
Om avtalat vederlag för servitut inte betalas inom viss tid kan den tjänande fastigheten ha rätt att häva servitutet, 14 kap. 9 § jordabalken. Om avtalat vederlag inte utgår inom en månad från förfallodagen får den tjänande fastigheten häva avtalsservitutet om förseningen av vederlaget inte är av ringa (liten) betydelse. Om ena parten vill utnyttja möjligheten till hävning ska parten utan onödigt dröjsmål underrätta den andra parten om detta, 14 kap. 10 § jordabalken. Om underrättelse inte sker förlorar parten möjligheten att utnyttja rätten till hävning. Har vederlaget betalats får inte heller hävning av servitutet ske, 14 kap. 10 § 2 st. jordabalken. 

I ditt fall och rekommendation 
Jag antar att det i ditt fall är den härskande fastigheten, dvs. den som har rätt att utnyttja brunnen på den tjänande fastigheten, som inte har betalat vederlag och att den tjänande fastigheten därför vill häva avtalet. Det är tyvärr svårt att ge ett exakt svar på om den tjänade fastigheten får häva servitutet i ditt fall, då jag inte har tillgång till all relevant information. Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan dock den tjänande fastigheten ha rätt att häva servitutet. Har ni i ditt fall avtalat om att vederlag ska utgå för servitutet och vederlaget inte betalats i tid kan den tjänande fastigheten ha rätt att häva servitutet. Detta förutsätter dock att vederlaget inte betalas inom en månad från förfallodagen samt att förseningen av vederlaget är av större betydelse. Dessutom måste den tjänande fastigheten så fort som möjligt underrätta den härskande fastigheten om att man vill häva servitutet. 

Behöver du ytterligare vägledning kring hur du kan gå vidare i din situation hjälper gärna Familjens Jurist dig. Här kan du boka en tid med en jurist som har erfarenhet inom fastighetsrätt.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller om jag har missförstått din fråga får du jättegärna ställa en ny fråga till oss. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden