Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan en vanlig medlem i en bostadsrättsförening begära att ta del av protokoll från styrelsens sammanträden?

Hej,

jag har tidigare fått hjälp från er angående min fråga "Hur fungerar en styrelse i en bostadsrättförening" (förresten, var det verkligen användbart och jag skulle vilja tacka för det). Jag fick information om att jag, i egenskap av medlem, inte kan delta i styrelses sammanträden. Dock, jag kan som medlem begära att ta del av protokollen.
Jag hittade också (på forum.riksbyggen.se) denna information senare:
"Vid varje styrelsesammanträde måste föras protokoll. Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden och en utsedd styrelseledamot. En styrelseledamot har rätt att reservera sig mot ett beslut och få detta noterat i protokollet från styrelsemötet. Styrelseprotokollen är inte offentliga. Varken medlemmarna eller utomstående har rätt att ta del av protokollen. Styrelsen får inte lämna ut information som kan skada medlem eller föreningen. Sittande styrelseledamöter och föreningens revisor har dock rätt att ta del av samtliga protokoll.".
Vilken lag är det som gäller?

Rådgivarens svar

2019-04-17

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga. Nedan redogörs för vilken lag som gäller i fråga om att ta del av protokoll från styrelsemöten. Inledningsvis ska dock klargöras att du, i egenskap av medlem har rätt att närvara vid årsstämman. Styrelsen ska även skicka ut en kallelse till denna. Det framgår av frågan att du har fått som svar att du i egenskap av vanlig medlem har rätt att ta del av styrelsens protokoll, samt att du har hittat information som motsäger detta.

Utifrån den presenterade källan har jag hittat följande sida. Jag tolkar det därför fortsättningsvis som att citatet som motsade ditt svar härrör härifrån. 

https://forum.riksbyggen.se/org/riksbyggen/d/styrelseprotokoll/

Enligt den länkade sidan framgår att rätten att ta del av styrelseprotokoll regleras genom 6 kap. 8 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar och att dessa inte är offentliga handlingar. Det stämmer att det inte normalt sett finns någon rättighet för medlemmar i en bostadsrättsförening att ta del av protokoll. Dessa är inte offentliga och ska som huvudregel inte lämna styrelsen. Således är det som uttrycks enligt länken korrekt, vilket betyder att det inte föreligger någon rätt för dig som vanlig medlematt begära ut protokollen. Dessa är styrelsens interna handlingar.

Gissningsvis har tidigare svar utgått från 6 kap § 40 samma lag. Enligt bestämmelsen ska föreningen hålla protokollen tillgängliga och tryggt förvarade senast 3 veckor efter dess upprättande. Detta är en skyldighet för styrelsen i bostadsrättsföreningen, och alltså inte något som ger den enskilde medlemmen rätt till insyn i stämmoprotokollen. Om styrelsen väljer att tillhandahålla sina medlemmar dessa, så ska sådan tillgång beredas samtliga medlemmar. Av kallelsen till årsstämman ska det tydligt framgår vad som ska behandlas under sammanträdet. I det fall något saknas i kallelsen får det behandlas endast i den mån det är obligatoriskt. 

Sammanfattningsvis hoppas jag att det ovan sagda har klargjort skillnaden mellan de två bestämmelserna, samt tydliggjort att du i egenskap av vanlig medlem inte har rätt att begära ut styrelseprotokoll. Om styrelsen går med på det så saknas dock juridiskt hinder från att lämna ut protokollen, under förutsättning att det inte rör sig om särskilt känslig information.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden