Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Kan en bostadsrättsförening behandla sina medlemmar olika och kan frågor om detta ställas?

Hej!
Jag känner att styrelsen i min Brf behandlar mig orättvisst gentemot mina grannar. När jag bett om en förändring i utemiljön utanför min lägenhet så fick jag ett blankt nej. En tid senare skedde just denna typ av förändring utanför en granne. Jag frågade då igen styrelsen och fick även denna gång ett nej. Två frågor kring detta. För det första, är det tillåtet att behandla sina medlemmar olika på detta sätt? För det andra, kan jag vid nästa stämma rätt ut fråga varför jag behandlas olikt mina grannar? Det känns som att de måste kunna motivera en sådan hantering av en sådan fråga, men tyvärr så vill eller kan de inte svara på när jag frågar. Med andra ord, vilka frågor är styrelsen skyldig att svara på vid en stämma?

Rådgivarens svar

2020-05-07

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

Likabehandling av medlemmar

En bostadsrättsförening anses utgöra en ekonomisk förening. Av denna anledning gäller både bostadsrättslagen, men även lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Det är den senare som är aktuell för frågan.

Styrelsen (eller annan ställföreträdare för styrelsen) för en förening får inte rättshandla eller vidta någon annan åtgärd som är ägnad att ge otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem (LEF 7 kap. 42 §). Bestämmelsen ger uttryck för den s.k. generalklausulen och innebär att medlemmarna är likställda i den mån stadgarna inte anger annat. Vidare gäller även en mer allmän (oskriven) likhetsprincip med likalydande innehåll. Däremot finns inget krav på fördel åt en medlem på bekostnad av föreningen/annan medlem. Högsta domstolen har i ett avgörande (NJA 2009 s. 550) klargjort att olikbehandling kan vara tillåtet om det är sakligt motiverat. Ett avgörande från Högsta domstolen är prejudicerande, vilket innebär att den är vägledande för rättstillämpningen. Vad som är sakligt motiverat får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Behandling av ärende

Lagen om ekonomiska föreningar gäller även för denna delfråga. En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om denne begär det skriftligen hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman (LEF 6 kap. 15 §). Med ”ärende” avses något som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om upplysning utgör inte ett ärende, istället måste det finnas koppling till något som stämman ska ta ställning till.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller att medlemmar i en bostadsrättsförening ska som utgångspunkt behandlas lika. Undantag kan dock göras genom stadgarna, varför det kan vara bra att se vad som anges där. Vidare kan undantag också göras om det finns saklig motivering. Utifrån det du beskrivit är det svårt att ange huruvida det funnits sakliga motiv, men det är inte uteslutet att det kan saknas i ditt fall. Att endast begära upplysning om olikbehandling utgör möjligen i sig inte ett ärende som ska behandlas, däremot kan en fråga om rätt till ändringar i utemiljön ses som ett ärende. Olikbehandlingen kan då ingå som en del i ärendet.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar kan du vända dig till Familjens Jurist. Hos Familjens Jurist går det att få mer hjälp med bostadsrättsjuridiska problem.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden