Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Jäv för styrelsemedlem i bostadsrättsförening

Hej,
Jag har en fråga angående jäv. Jag sitter med i styrelsen för vår bostadsrättsförening där vi ska bygga om en lokal till föreningslokal. Arbetet kommer att kosta ca 100 000 sek och vi har tagit in offerter från flera byggföretag varan det ena är min svågers enskilda firma.
Styrelsen röstade utefter de underlag vi fått in och enhälligt röstade vi på min svågers firma. Nu säger en medlem att det är jäv och att styrelsen kan fråntas sin ansvarsfrihet på grund av detta. Kan det verkligen stämma?
Det är min systers man som äger firman, jag har ingen ekonomisk vinning på att han skulle få uppdraget och inte heller min sambo. Ingen av oss är på något sätt involverade i firman, vare sig i styrelse, ekonomiskt eller på annat sätt.
Jag tror att det möjligtvis kan röra sig om delikatessjäv och att jag inte borde ha varit med och röstat men att vi skulle kunna bli av med vår ansvarsfrihet vill jag ifrågasätta. Kan ni hjälpa mig med information om vad som gäller?
Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2018-04-13

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Din fråga rör jäv för styrelsemedlemmar i bostadsrättsförening. Regler om detta finns i lagen om ekonomiska föreningar. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och svaret på din fråga.

Intressejäv
Av 6 kap 10 § framgår att en styrelseledamot i en bostadsrättsförening inte får handlägga fråga om

  1. avtal mellan honom eller henne och föreningen,
  2. avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens, eller
  3. avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Den punkt som blir aktuell att utreda i ditt fall, då det handlar om din svågers firma, är punkt 2 om väsentligt intresse. Detta kallas intressejäv.

Vad som utgör ett väsentligt intresse måste bedömas i det enskilda fallet. Det kan exempelvis handla om att föreningen ska teckna avtal med en närstående till en styrelseledamot. Make/maka, sambo, barn och syskon brukar alltid klassas som närstående, medan det för andra relationer, såsom exempelvis svåger, måste tas hänsyn till övriga omständigheter. Vid bedömningen av huruvida jäv föreligger ska det beaktas huruvida styrelseledamoten har ett intresse i frågan som strider mot bostadsrättsföreningens intressen.

Att bostadsrättsföreningens motpart är din svåger innebär alltså inte per automatik att du är att anse som jävig. Däremot kan det väcka frågor om eventuellt intressejäv och samtliga omständigheter måste därmed beaktas. Enligt vad du själv anfört har varken du eller din sambo något ekonomiskt intresse i att föreningen anlitar din svågers firma och styrelsen röstade enhälligt, efter att ha tagit in flera offerter, för att anlita din svåger. Detta talar mot en jävssituation. Jag har dock inte information om eventuella andra omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen, varför jag inte kan konstatera något med säkerhet.

Delikatessjäv
Delikatessjäv omfattar de jävssituationer där personen i fråga inte är direkt jävig enligt lagens utformning, men ändå kan uppfattas som jävig. Det är således ett samlingsbegrepp för de övriga jävssituationer som inte uttryckligen anges i lagen. Ett exempel på delikatessjäv kan vara att motparten är en nära vän till styrelseledamoten. Delikatessjäv omfattas emellertid inte av lagen om ekonomiska föreningar och utgör därmed inte en jävsgrund i de situationerna. Det kan dock ändå vara klokt, om man misstänker att man annars hade varit att anse som delikatessjävig, att undvika and delta i en sådan fråga för att försäkra att senare diskussion om jäv inte uppkommer.

Sammanfattning och råd
Delikatessjäv omfattas alltså inte av lagen om ekonomiska föreningar, utan den aktuella frågan i ditt fall är huruvida du kan anses varit jävig på grund av intressejäv. Som tidigare nämnt måste den bedömningen göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Till din fördel talar att varken du eller din sambo har något ekonomiskt intresse i att din svågers firma anlitas, samt att styrelsen enhälligt beslutat att anlita firman efter att ha jämfört med andra offerter. Du kan alltså ifrågasätta att det rör sig om en jävssituation utifrån dessa argument. Det som kan tala till din nackdel är om du i övrigt kan anses ha ett intresse av att din svågers firma får uppdraget. Det behöver inte röra sig om ekonomisk vinning, utan kan vara kopplat till en nära relation där du har ett personligt intresse av att din svåger anlitas.

Det kan vara en god idé att ta hjälp av en jurist för att få hjälp att reda ut frågan ytterligare och hjälpa dig fortsättningsvis. Du är varmt välkommen att boka tid med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist, det kan du göra här. Vi har jurister som är specialiserade på just bostadsrättsjuridik.
 

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Lycka till!
Vänliga hälsningar,

Hanna

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden