Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Insyn i bostadsrättsförening

Bor i en bostadsrätts lägenhet. Vi har lång kö till parkeringsplats i vårt garage. Har fått information om att jag har plats nr 3. När jag ställer frågan till ordförande om vem som står före mig i kö hänvisar hon till namnlagen och att vi får ha tillit till styrelsen.Personen som står på plats ett har flera ggr tackat nej till plats men har ändå fått behålla sin plats? Är det rätt tolkning av namnlagen. Övriga listor med våra namn är borttagna. Vi tillhör ju alla samma förening ?

Rådgivarens svar

2018-05-09

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Bostadsrättsföreningens upplysningsplikt
Som medlem i en bostadsrättsförening har man en långtgående rätt till insyn i förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt. Denna rätt kan aktualiseras genom att en medlem inför eller på föreningsstämman begär att styrelsen muntligen upplyser om sådana förhållanden (7 kap. 28 § lagen om ekonomiska föreningar).

Det kan vara så att styrelsen behöver tillgång till uppgifter som inte finns tillgängliga vid föreningsstämman för att kunna lämna upplysningen. Om så är fallet, ska upplysningen hållas tillgänglig i skriftlig form hos föreningen för medlemmarna och skickas till varje medlem som har begärt den senast två veckor efter stämman (7 kap. 29 § lagen om ekonomiska föreningar).

Styrelsen har normalt inte rätt att vägra lämna upplysningen om samtliga röstberättigade begär det. Det är endast tillåtet att vägra att lämna en upplysning om styrelsen anser att detta skulle medföra väsentlig skada för föreningen. Med väsentlig skada avses nästan uteslutande ekonomiska skador. Detta kan till exempel aktualiseras om upplysningen skulle medföra att bostadsrättsföreningen bryter mot sekretessavtal.

Om styrelsen bedömer att en upplysning inte kan lämnas på grund av att detta skulle medföra väsentlig skada ska den medlem som har begärt upplysningen omedelbart underrättas om det. Vid vägrad upplysning kan medlemmen i slutändan föra talan vid domstol.

Likhetsprincipen
För bostadsrättsföreningar gäller likhetsprincipen som kort sagt innebär att lika fall ska behandlas lika. I den mån bostadsrättsföreningens stadgar inte föreskriver annat, är samtliga medlemmar likställda och företrädare för bostadsrättsföreningen får därför inte ta godtyckliga beslut som otillbörligen gynnar någon framför andra.

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får därför inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem (6 kap. 13 § lagen om ekonomiska föreningar). Överträdelse av likhetsprincipen kan medföra skadeståndsskyldighet (13 kap. 1 § bostadsrättslagen).

Namnlagen?
Jag antar att du med "namnlagen" åsyftar lagen om personnamn. Denna lag innehåller bestämmelser om personers rätt att ta och ändra personnamn och har ingenting att göra med den situation du beskriver.

Sammanfattning och råd
Som medlem i en bostadsrättsförening har du en långtgående rätt att få upplysningar om de flesta av bostadsrättsföreningens förehavanden. Detta borde även innefatta rätten att veta vilka som står i parkeringsplatskön. Bostadsrättsföreningens styrelse kan inte vägra att lämna dessa upplysningar med hänvisning till namnlagen.

Om du är intresserad av att veta vilka som står före dig i kön råder jag dig därför ta kontakt med styrelsen innan nästa föreningsstämma och begära att få denna upplysning på stämman.

Eftersom jag inte vet hur din bostadsrättsförenings reglering av parkeringsplatserna ser ut kan jag inte svara på om de har gjort något fel när de låter en person som tackar nej till en plats stå kvar i kön. Vanligt brukar dock vara att man förlorar sin plats i en sådan kö om man tackar nej. Skulle så även vara fallet enligt din bostadsrättsförenings reglering, kan styrelsen ha brutit mot likhetsprincipen när en medlem som har tackat nej till sin plats tillåts stå kvar på platsen till nackdel för de andra medlemmarna.

För att ta reda på om bostadsrättsföreningen begår brott mot likhetsprincipen när de tillåter en person som har tackat nej till sin plats att stå kvar i kön, råder jag dig att läsa igenom föreningens stadgar och föreningens bestämmelser kring parkeringsplatserna.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar! Behöver du ytterligare hjälp är du varmt välkommen att boka tid hos någon av Familjens Jurists erfarna jurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden