Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Inneboende följer inte de regler som satts upp, kan jag säga upp inneboende utan att beakta den lagstadgade uppsägningstiden?

Har haft en person inneboende under nästan tre år. I kontraktet och i annonsen klargjorde jag med all tydlighet att jag inte accepterade att "gäster" eller "kompisar" sov över. Detta utgjorde inte något problem för den inneboende. Sedan ett par månader tillbaka har emellertid den inneboende börjat att ta hem sin flickvän över helgen.
Jag finner detta mycket besvärande och respektlöst med tanke på rådande avtal och att jag verkligen poängterade nämnda villkor vid upprättandet av kontraktet. Planerar nu att säga upp hyreskontraktet. Vilka rättigheter har jag? Kan jag säga upp på kortare varsel än det lagstadgade 3 månader? Kan jag behålla delar eller hela depositionen? Hur bör jag gå tillväga för att på smidigaste vis bli av med denna hyresgäst?

Rådgivarens svar

2020-05-20

Inledning

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer först att redogöra för en inneboendes rättigheter, därefter lite om avtalsjuridik för att slutligen ge dig tips på hur du kan eller bör gå vidare i din situation.

Inneboende

Reglerna om hyra finns i 12 kap. Jordabalk. Dessa regler tillämpas om man hyr en hel bostad och inte när någon är inneboende. Den som är inneboende har ytterst få lagstadgade rättigheter utan det som gäller är vad som följer av det avtal som träffats mellan den inneboende och den som hyr ut ett rum. Har ni inte träffat avtal angående uppsägningstid finns det regler som säger att uppsägningstiden är tre månader om avtalet inte är tidsbestämt för då kan uppsägningstiden variera.

Avtal
När två parter ingår ett avtal är det avtalslagen som blir tillämpligt. Avtalslagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i avtalslagen inte nödvändigtvis behöver användas. Syftet med detta är att göra en flexibel lag då många avtal ser olika ut. Det är istället upp till parterna att avtala om villkor, uppsägningstid och priser. Har man ingått ett avtal ska man följa detta, följer man inte villkoren begår man avtalsbrott. Begår man avtalsbrott kan motparten påtala detta och det kan resultera i att avtalet hävs.

Slutsats och rekommendation
I och med att det inte finns några lagregler kring en inneboende så är det istället avtalet som är avgörande. I detta fall verkar din inneboende bryta mot ett avtalsvillkor (förutsatt att det framgår av avtalet, eller på annat sätt blivit en del av avtalet). Bryter man mot avtalsvillkor ska motparten påtala detta, fortsätter parten att bryta mot avtalsvillkoren så har dennes motpart alla rätt att häva avtalet. Detta innebär att det inte längre finns ett avtal och därmed inte heller en rätt för personen att befinna sig i lägenheten. Detta innebär att en uppsägningstid på tre månader inte längre är aktuell.

Gällande dispositionen så finns det också en möjlighet för dig att kunna behålla denna. Det är svårt för mig att uttala mig men en disposition är generellt för att säkerställa betalning av hyra eller för att täcka eventuell skadegörelse. I detta fall är det "enbart" ett avtalsbrott. Står det stadgat i avtalet att dispositionen tillfaller uthyraren vid eventuellt avtalsbrott ska du behålla dispositionen, annars tror jag det kan bli svårt.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en av Familjens Jurists skickliga jurister som kan hjälpa dig ytterligare då jag inte har sett avtalet mellan dig och din inneboende. 

Annars är min rekommendation att häva avtalet, du har all rätt att göra detta då personen begått avtalsbrott.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa dom till oss på Fråga Juristen

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden