Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresgästens vårdplikt och skadeståndsansvar

Hej!

Jag hyr en lägenhet i andra hand. Min hyresvärd (privatperson) äger bostadsrätten. Hon har en hemförsäkring med bostadstillägg, jag har också en försäkring för andra hand. Nu till min fråga: skulle det hända en olycka, som tex en brand eller läcka som startar i lägenheten och sprider sig till grannen och förstör deras etc. Är det jag som bor där som blir "skyldig" eller är det min hyresvärd som äger lägenheten? Jag antar att hon står skyldig till bostadsrättsföreningen. Men står jag skyldig till henne? Vad exakt kan hon kräva av mig?

Rådgivarens svar

2018-06-05

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Allmän redogörelse – hyresgästens ansvar under hyrestiden

Regler om hyresavtal finns i 12 kap jordabalken (JB). 12 kap JB kallas populärt för hyreslagen. Hyresgästen ska under hyrestiden vårda lägenheten, se 12 kap 24 § JB. Hyresgästen ska vid användande av lägenheten visa den aktsamhet som skäligen kan fordras av en ordentlig person. Hur långt vårdplikten sträcker sig går inte att ange generellt. Utgångspunkten är det ändamål för vilket lägenheten har upplåtits, t.ex. om hyresrätten har upplåtits för att användas som lokal eller bostad. Hyresgästen är enligt 12 kap 24 § JB skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hyresgästens hushåll eller gäster till hyresgästen samt annan som hyresgästen har inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hyresgästens räkning. För brandskada som hyresgästen inte själv har vållat är hyresgästen ansvarig endast om hyresgästen har brustit i den omsorg och tillsyn som hyresgästen borde ha iakttagit. Hyresgästen är skyldig att meddela hyresvärden om svårare skada uppstår. Ansvaret för skada gäller även om det finns ohyra i lägenheten.

Brandskada är en sådan skada som vanligtvis täcks av hyresvärdens försäkring (se Christina Ramberg, Malmströms civilrätt panträtt, nyttjanderätt, servitut,s. 256).

Till vårdnadsplikten hör att iaktta viss aktsamhet

För att hyresgästen ska bli skadeståndsskyldig krävs att hyresgästen har varit vårdslös. Bedömningen av om hyresgästen har varit vårdslös eller inte tar sin utgångspunkt i hyresgästens ansvar att visa aktsamhet. Vid bedömningen av vilka krav på aktsamhet som kan ställas så beaktar man risken för skada och den möjliga skadans storlek.

Bevisbörda – vem som ska visa när och hur skada har uppstått

Frågan om vilken part som har bevisbördan har betydelse för vilka omständigheter som domstolen ska utgå ifrån när den bedömer om hyresgästen har varit vårdslös. Den hyresvärd som kräver ersättning för skada har bevisbördan för att skada har uppstått under hyrestiden, se NJA 1987 s. 668. Hyresvärden har således bevisbördan för att en skada i lägenheten har uppkommit efter hyresgästens inflyttning. När värden kräver ersättning för skada som har uppstått under hyrestiden så åvilar inte hela bevisbördan på hyresvärden enligt NJA 1975 s. 657.

Skadestånd

Hyresgästen är som sagt skyldig att ersätta den skada som har uppstått genom hans eller hennes vållande eller vårdslöshet. Åsidosätter hyresgästen vårdplikten kan hyresrätten även förverkas enligt 12 kap 42 § 1 st 6 p. JB. Hyresgästen kan då bli skadeståndsskyldig enligt 12 kap 42 § sista stycket JB.

Hyresgästen är skyldig att ersätta skador på den egna lägenheten och på gemensamma utrymmen. I vad mån ansvaret även omfattar andra delar på är inte klart. Ett ansvar för sådana skador kan dock förekomma.

Hyresgästen har en skyldighet att underrätta hyresvärden om skada uppstår. Om det är fråga om en skada som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarliga skador ska undvikas har hyresgästen ett särskilt strängt ansvar. Hyresgästen ska i sådana fall underrätta hyresvärden genast. Försummar hyresgästen detta är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden för den skada som orsakas av dröjsmålet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är hyresgästen som utgångspunkt ansvarig för skada som uppstår i lägenheten genom hyresgästens egna eller andras vållande eller vårdslöshet. Olyckshändelser medför inte skadeståndsansvar. Vad gäller brandskada är hyresgästen ansvarig om hyresgästen har brustit i normal omsorg och tillsyn. Brandskada är dock en sådan skada som hyresvärden normalt har en försäkring för. Vad som hyresvärden exakt kan kräva ersättning för är tyvärr svårt att svara på. Ersättningens storlek beror på hur skadan har uppstått samt såklart skadans omfattning och kostnader för att åtgärda skadan. 

Är ni i behov av ytterligare hjälp är ni varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,
Sofia

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden