Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur upphäver jag ett servitut?

Min bror fick en tomt avstyckad invid min fastighet för ung 20 år sedan. Jag medgav honom ett servitut, rätten att ta vatten från mitt borrhål. Det blev aldrig något bygge av för honom och nu är vi eniga om att upphäva servitutet. Hur kan vi göra detta?

Rådgivarens svar

2019-07-16

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller för upphävande av servitut.

Allmänt om servitut
Det finns två typer av servitut; avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom ett skriftligt avtal mellan fastighetsägare, medan ett officialservitut bildas genom beslut av myndighet. Hur upphävande av servitut ska göras beror på vilken typ av servitut det gäller.

Upphävande av avtalsservitut
Ett avtalsservitut kan upphöra att gälla genom att ni som fastighetsägare upprättar ett nytt avtal där ni anger att servitutet ska upphöra. Detta går således endast att göra om ni båda är överens, vilket du anger att ni är. Ett avtalsservitut kan inskrivas i fastighetsregistret och servitutet kommer i sådana fall att gälla även gentemot ny ägare till fastigheten. Har detta gjorts i erat fall ska ni även skicka in en ansökan om dödning av inskrivningen hos Lantmäteriet. Vid ansökan om dödning av inskrivningen ska ni skicka med en kopia av det avtal ni skrivit avseende upphörandet av avtalsservitutet. Här kan du läsa mer om dödning av servitut och hur ansökan görs.

Upphävande av officialservitut
Officialservitut bildas, upphävs och ändras genom en lantmäteriförrättning i en fastighetsreglering, 5 kap 1§ fastighetsbildningslagen. Officialservitut gäller således tills att en ny fastighetsreglering görs, vilket sker genom en lantmäteriförrättning. Ett officialservitut får upphöra att gälla genom fastighetsreglering om parterna är överens om det, 7 kap 8§ fastighetsbildningslagen. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos lantmäteriet. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om en fastighetsreglering.

Sammanfattning
Är servitutet ett avtalsservitut och du och din bror är överens ska ni, för att servitutet ska upphöra, upprätta ett avtal där ni kommer överens om att servitutet inte längre ska gälla. Har ni skrivit in servitutet i fastighetsregistret ska ni även ansöka om dödning av inskrivningen hos Lantmäteriet. Då måste ni bifoga det avtal ni upprättat avseende servitutets upphörande. Är servitutet ett officialservitut kan det också upphävas eftersom ni är överens, däremot måste en ny lantmäteriförrättning göras. En sådan ansökan görs hos Lantmäteriet.

Jag hoppas att du har fått vägledning i din fråga. Har du ytterligare frågor går det jättebra att ställa dem.

 

Vänliga hälsningar,

Fråga Juristen

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden