Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hävning av servitut och förvaltning av samfällighet

Hej Bor i änden på en samfälld väg, min närmaste granne har stängt av vägen som går genom hans fastighet. Han har gjort en ny väg på sin mark för andra grannar på samma väg som hade servitut att åka över hans och min mark. Nu sår han gräs så man inte ens kan gå gamla vägen. Han har servitut att åka ut vid mitt, men undrar om ja kan bryta det då han stängt av helt för mig ? Han har inte gjort någon lantmäteriförättning om ändrade förhållande och skulle grannarna närmast honom behöva ex ambulans så lär dom komma gamla vägen, som han nu stängt av helt. Han har själv satt upp en återvändsskylt vid mitt. I mitt hörne så går vägen mer eller mindre på min parkering och precis utanför mitt garage. Den här grannen gör precis som han vill och det har framkommit att han inte ens frågat om det vart ok att stänga av vid sitt. En ägare av vägen har skog strax bortanför o skulle han behöva en timmerbil går det inte komma dit pga att grannens nya väg är krokig, dålig sikt o går inte att mötas på. Skulle man gå där o det kommer en större bil, sopbil ex så får man gå rakt ut i skogen. Den är också dålig då han vägrat lägga på väggrus. Mycket stora sten som gör det svårt att gå. Speciellt för en dam som går med rullator som gått gamla vägen i alla år. Hon blev lovad att kunna gå förbi hans men nu sår han igen så ingen ska gå där. Han har ju gjort sig skyldig till flera saker som ja förstått och jag har fått nog av honom o hans fasoner. Hur gör jag? Tacksam för svar. 

Rådgivarens svar

2019-06-26

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det framkommer av de presenterade omständigheterna att din granne har servitut att åka ut på din tomt, men att du vill säga upp det eftersom du anser att din granne har agerat klandervärt gällande en gemensam väg. Nedan redogörs för vad som krävs för att kunna säga upp ett servitut, samt för hur man kan gå tillväga om man som grannar inte kan samarbeta om förvaltningen kring en gemensam väg.

Allmänt om servitut

Det finns två olika sorters servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut är ett servitut som har upprättats mellan fastigheterna medan ett officialservitut är ett servitut som tillkommit genom ett myndighetsbeslut. Det framkommer inte om det rör sig om ett avtalsservitut eller ett officialservitut. När man talar om servitut används följande termer. Den fastigheten som belastar en annan fastighet kallas för den härskande fastigheten, medan den belastade fastigheten kallas för den tjänande fastigheten.

Vem som kan häva ett servitut

Ett servitut gäller i regel för obegränsad tid. Ett sätt att häva ett servitutsavtal är att påkalla fastighetsreglering. En sådan kan påkallas av fastighetsägarna till den härskande eller den tjänande fastigheten. Parter kan inte själva häva ett servitut om de är oense om att servitutet ska upphöra att gälla. Eftersom du är fastighetsägare till den tjänande fastigheten har du dock rätt att påkalla fastighetsreglering (se 5 kap 1 §och 3 § fastighetsbildningslagen, FBL). Detta innebär dock inte per automatik att servitutet kommer att hävas. 

Vad som krävs för att hävning ska ske

Grunderna för att häva ett servitut framgår av 7 kap FBL. För att ett servitut ska få ändras krävs det att det hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av den tjänande fastigheten. Det betyder att det som huvudregel krävs att den tjänande fastigheten inte kan användas på avsett sätt (se 7 kap 4 § FBL). Enligt 2 st får servitutet ändras om förhållandena ändras efter servitutets tillkomst om det skulle innebära väsentlig fördel för den tjänande fastigheten utan att det för den andra medför olägenhet av betydelse. Mer precist betyder detta att en avvägning mellan den härskande och den tjänande fastighetens motstående intressen behöver ske. 

Min bedömning

Som jag förstår din fråga, undrar du om det är möjligt att häva ett servitut, där din grannes fastighet är den härskande fastigheten och din fastighet, den tjänande, därför att du är trött på hur din granne har burit sig åt med er samfällda väg (där det såvitt jag förstår är fråga om en gemensamhetsanläggning). Av din fråga framkommer inte någon särskild omständighet som skulle tyda på att din fastighet förvägras ett ändamålsenligt nyttjande. Kom ihåg att ett servitutsavtal är ett avtal mellan fastigheterna. Om du vill veta mer om hur man kan gå tillväga för att häva ett servitut så kan du kontakta lantmäteriet. Deras hemsida kan du hitta här

Gällande den gemensamma vägen

Vid frågor som rör samfälligheter är lagen om förvaltning av samfälligheter tillämplig. Med en samfällighet menas exempelvis ett servitut som brukas av flera fastigheter gemensamt. Som jag förstår din fråga finns det ett flertal servitut som belastar en gemensam väg. Således är det fråga om en samfällighet. En samfällighet kan antingen förvaltas genom en särskild förening eller av delägarna (delägarförvaltning). Gissningsvis är det fråga i erat fall om delägarförvaltning. Det betyder att delägarna i samfälligheten kommer överens gemensamt om hur förvaltningen ska ske). Om delägarna inte kan komma överens själva om hur samfälligheten ska förvaltas så kan en delägare, begära att lantmäteriet håller sammanträde, samt avgör i frågan för er räkning (se 6 §, och och 7 §). Mitt råd gällande vägen får alltså återigen bli att kontakta lantmäteriet och begära att de håller sammanträde om förvaltningen av vägen. 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden