Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hävning av avtalsservitut

Hej! Vi har ett avtalsservitut på tomtmarken bredvid vårt hus där vi är härskande fastighet. Avtalsservitutet är skrivet av tidigare ägare till vårat hus och nuvarande ägare till tomtmarken och innefattar att det ej får bebyggas på tomtmarken utan tillåtelse från oss. Nu vill tomtägare att servitutet hävs men det vill inte vi. Hur ser det ut gällande avtalsservitutet, går det att häva trots att vi inte vill? Är det någon mening att vi strider mot det?

Rådgivarens svar

2020-11-02

Hej, och stort tack för att ni vänder er till oss på Fråga Juristen! Regler om avtalsservitut finns i Jordabalken (JB). Jag kommer nedan först förklara vad ett servitut är och hur det kan hävas, och därefter förklara hur reglerna förhåller sig till er situation.

Servitut
Ett servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Det handlar om rättigheter som är nödvändiga fastigheten ska kunna fungera på ett bra sätt, t.ex. rätt att använda en väg eller att dra vatten- eller kraftledningar. Den fastighet som behöver rättigheten kallas för den härskande fastigheten och den fastighet som tillåter rättigheten kallas för den tjänande fastigheten.

Det finns två olika sorters servitut; avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut är en överenskommelse mellan två fastighetsägare om hur grannen får nyttja den andres fastighet och det bildas genom ett skriftligt avtal mellan fastighetsägarna, 14:5 JB. Genom att skriva in avtalet i fastighetsregistret blir det officiellt och löper på fastigheterna. Ett officialservitut däremot är ett myndighetsbeslut fattat av Lantmäteriet i enlighet med fastighetsbildningslagen.

Häva servitut
Enligt reglerna i jordabalken går det att upphäva ett servitut om en härskande fastighet har överskridit sin rätt eller åsidosatt sina skyldigheter, t.ex. genom att inte betala eventuell avgift, 14:7-9 JB. Ägare av den tjänande fastigheten har därutöver rätt att häva ett servitut om det inte behövs för den härskande fastigheten eller om nyttan är ringa i jämförelse med belastningen för den tjänande fastigheten. Slutligen finns det möjlighet att häva ett servitut om det inte har använts under en längre tid och därför får antas vara övergivet.

Er situation
Det är utifrån den information ni angivit svårt att säga om någon av hävningsgrunderna kan vara tillämpliga. Det som ligger närmast till hands är om nyttan för er som härskande fastighet kan anses ringa i förhållande till belastningen på den tjänande fastigheten. Om ni har fler frågor och skulle vilja diskutera saken med en jurist så kan jag rekommendera Familjens Jurist. De har kontor runt om i landet och har stor erfarenhet av servitutsavtal.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden