Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Häva servitut

    Hej, Äger en fastighet som delar brunn med grannfastighet, brunnen ligger numera på min fastighet efter förvärv av mer mark. Servitut finns med rätt att ta vatten i mån av tillgång för grannfastighet, anläggning delas i form av ägande och drift och är belägen i min jordkällare.
    Brunnen ger idag inte tillräckligt med vatten sommartid för att försörja ett helårsboende (mitt) plus en fritidsfastighet och jag kommer därför att borra en ny brunn.
    Min fråga: Jag vill att grannfastigheten tar över befintlig anläggning (hydrofor samt pump)och flyttar över den till sin fastighet eftersom jag inte anser att den måste finnas hos mig eftersom vi inte kommer att nyttja den. Kan jag kräva detta?

    Rådgivarens svar

    2017-09-30

    Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Du vill alltså upphäva det nu gällande servitutet så att grannfastigheten inte längre har rätt att ta vatten ur din brunn, utan att grannen istället flyttar över den nuvarande anläggningen till sin fastighet.

    Allmänt om servitut

    Det finns två olika typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut bildas genom att de berörda fastigheternas ägare avtalar om det, officialservitut tillkommer genom myndighetsbeslut enligt fastighetsbildningslagen (FBL). Den fastighet som har nytta av servitutet kallas för den härskande fastigheten och den fastighet som belastas av servitutet kallas för den tjänande fastigheten.

    Hävning av servitut

    Servitut kan som utgångspunkt inte sägas upp av någon av parterna utan är tänkt att gälla på obegränsad tid. För att ett servitut ska kunna upphävas utan inblandning av myndigheter krävs att parterna är ense. Annars kan ändring och hävning av servitut ske genom fastighetsreglering (5 kap. 1 § FBL). Det är fastighetsägarna som berörs av servitutet som har rätt att påkalla fastighetsreglering (5 kap. 3 § FBL).

    Grunder för hävning

    De omständigheter som kan föranleda att ett servitut upphävs eller ändras tas upp i sjunde kapitlet FBL. I 7 kap 4 § andra stycket FBL står det: ”Har ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst, får servitutet ändras, om det skulle innebära väsentlig fördel för den tjänande eller den härskande fastigheten utan att för den andra medföra olägenhet av betydelse.”  I ditt fall går det kanske att argumentera för att du har en väsentlig fördel av att den befintliga anläggningen flyttas, beroende på omständigheterna, men jag har svårt att se att det skulle bedömas som en olägenhet utan betydelse för den tjänande fastigheten som jag antar skulle behöva borra en ny brunn på sin fastighet.

    Enligt 7 kap 5 § andra stycket FBL får servitut upphävas ”om till följd av ändrade förhållanden servitutet ej behövs för den härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten”. I din situation verkar den härskande fastigheten (grannfastigheten) ändå ha en nytta av servitutet för dess vattenförsörjning.

    Det är Lantmäteriet som beslutar om fastighetsreglering. Även om jag tror att det kan bli svårt att övertyga dem om att servitutet ska sluta gälla ifall detta motsätts av din granne, så har du givetvis möjligheten att ansöka om fastighetsreglering. På den här länken kan du läsa hur du går till väga och hitta aktuella blanketter.

    Även om du inte skulle lyckas få servitutet upphävt bör du inte ha någon skyldighet att fortsätta dela på kostnaderna för driften av den gamla brunnen, om du inte ämnar utnyttja den för din fastighets vattenförsörjning i framtiden.

    Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är det bara att återkomma så ska vi försöka besvara dem.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden