Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har man ingått ett arrendeavtal om man betalat en del av arrendeavgiften?

Hej. Skrivit ett arrendeavtal gällande beteshage för hästar. Vederbörande har haft detta i flera år men inte betalat något. Gav henne ett avtal förra november med en faktura för åren som gått samt en faktura för år 2020. Hon betalade den för 2020 men inte det hon var skyldig för tidigare år. Hon drar bara ut på tiden med att prata om avtalet och pengarna hon är skyldig. Hörde av en bekant att det kan vara så att eftersom hon betalat en del kan hon också därmed ha godkänt avtalet. Är det så? Mvh

Rådgivarens svar

2020-12-23

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor! Avtal regleras främst i avtalslagen och genom allmänna principer. Just arrendeavtal regleras i 8-11 kap. jordabalken.

 

Hur ingår man ett arrendeavtal? 

I Sverige gäller avtalsfrihet, vilket betyder att både fysiska- och juridiska personer i princip är fria att ingå avtal och utforma dessa så att de passar dem. Avtal ingås genom "anbud och accept" (1 kap. 1 § avtalslagen). Det innebär att den ena parten föreslår avtalsvillkor, och om den andra parten godkänner dem har ett avtal upprättats. Endast i undantagsfall tillåts “tyst accept”, att en part blir bunden av ett avtal trots att den är passiv. 

 

För arrendeavtal gäller dock några specialregler. Det finns fyra typer av arrenden: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende eller lägenhetsarrende. Jag har inte tillgång till alla omständigheter i din situation men det låter som att det kan vara ett jordbruksarrende eftersom marken ska användas som betesmark. Ett avtal för ett  jordbruksarrende ska vara skriftligt. Samtliga avtalsvillkor ska framgå i avtalet. För att ändringar i avtalet ska bli giltiga måste de också vara skriftliga. (8 kap. 3 § jordabalken) Av lagen framgår inte om avtalet också behöver vara underskrivet för att gälla. Istället får man söka efter svar i praxis. I ett äldre rättsfall från 70-talet godtogs ett arrendeavtal som giltigt även fast det inte var underskrivet av arrendatorn. Det trycktes på att jordägarens undertecknande var av större vikt och att arrendatorn accepterat avtalet genom att börja bruka marken och betala arrendeavgiften.

 

Kan avtalet gälla retroaktivt? 

Nästa fråga blir om avtalet kan anses gälla bakåt i tiden. Fanns det ett skriftligt avtal vid början av arrendeperioden som du bara skickade ut igen förra november så kan det kanske anses gälla enligt samma principer som ovan. Har arrendesituationen dock varit “avtalslös” fram till november förra året är det tveksamt om du kan begära betalning för tiden innan eftersom det i lagen ställs upp ett krav på ett skriftligt avtal för arrenden. 

 

Vad gäller i ditt fall?

Din situation med din arrendator påminner mycket om den i rättsfallet vilket talar för att ni nu har ett giltigt arrendeavtal. Det är ur bevissynpunkt alltid fördelaktigt om även arrendatorn skriver under avtalet. 

 

Råd till dig

Utan att veta mer om din situation är det svårt att avgöra om du har rättslig grund för att begära betalning för alla åren som gått. Jag skulle därför rekommendera dig att boka tid med en av Familjens Jurists duktiga jurister som kan sätta sig in i ditt fall och ta ställning till om du kan förvänta dig att vinna framgång med en talan inför domstol om arrendeavgiften för de tidigare åren. Förlorar man ett mål i domstol får man ofta betala sin motparts rättegångskostnader och det är därför bra att först kontrollera sina utsikter med en kunnig jurist. 

 

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden