Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har grannen följt omgivningskravet?

I vår Samfällighetsförening finns gångvägar, som i anläggningsbeslutet beskrivs som just gångvägar, som går till fastigheterna. Det har även fattats ett stämmobeslut där man röstat igenom regler som säger att man inte får köra bil på gångvägarna med undantag för räddningstjänst, färdtjänst, och undantagsvisa transporter av gods till och från en fastighet.
En medlem har dock anlagt en en parkeringsplats på sin (friköpta) tomt med hänvisning till reglerna om s.k. bygglovsbefriad parkering (det finns ett enbostadshus på hans fastighet).
Han kan inte komma till sin parkering utan att bryta mot föreningens regler och även lagen genom att köra över gräsytor som han inte får köra över samt allmänt orsaka ett oproportionelligt slitage på gångvägar som inte är gjorda för biltrafik.
Kan sådana förhållanden utgöra en "betydande olägenhet" enligt "Plan- och bygglag (2010:900), 2 kap. §9" och därmed medföra att parkeringsbygget olovligt?

Rådgivarens svar

2018-09-14

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i er situation

I 2 kap. 9§ plan- och bygglagen framgår det så kallade omgivningskravet. Vid en prövning om ett byggnadsverk uppfyller omgivningskravet tas det hänsyn till både allmänna och enskilda intressen och samtliga omständigheter beaktas. En sådan faktor som beaktas är bebyggelseområdets karaktär och toleransnivån kan därför variera från plats till plats. Exempel på när ett byggnadsverk kan medföra betydande olägenhet är när det orsakar risk för brandspridning, luktstörningar, buller eller siktförsämring.

Precis som din granne anger finns det bygglovsbefriade parkeringsplatser som gäller om du har ett enbostadshus. På Boverkets hemsida (här) finns en utförlig redogörelse för när du får anlägga en parkeringsplats utan att söka bygglov. Trots att en parkeringsplatsen får uppföras utan bygglov måste omgivningskravet beaktas. Det finns en rik flora av rättsfall som behandlar omgivningskravet och de omständigheter som du nämner kan mycket väl tas i beaktning.

Om du misstänker att din granne borde ha sökt bygglov för parkeringen kan du vända dig till byggnadsnämnden i din kommun och begära ett ingripandebesked för parkeringsplatsen. Byggnadsnämnden utreder då om parkeringsplatsen har uppförts i harmoni med gällande plan- och bygglagstiftning och om omgivningskravet har beaktats. Du kan läsa mer om omgivningskravet på Boverkets hemsida här.

Om du behöver mer hjälp i ditt ärende kan du ta kontakt med en av våra jurister som arbetar med fastighetsrätt. Du kommer i kontakt med en jurist här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden